(HBDT) - Ngă̒i 16/11, Ban Twiên zảw Tính wí tố tlức hô̭i ngi̭ tlư̭c twiển twa̒n tính Bảw kảw biên chwiên dê̒ kí niḙ̂m 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (1932 - 2022). Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dôô̒ng, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí chú tli̒ hô̭i ngi̭.


Kác da̭i biếw zư̭ hô̭i ngi̭ ớ diếm kâ̒w văn foo̒ng Tính wí.

Tiển xi̭ Ngwiḙ̂n Viḙ̂t, Zảm dôốc Tlung tâm tiê̒n xứ Dôông Nam Ả zởi thiḙ̂w wê̒l ta̒n zả tli̭ li̭ch xứ - văn hwả nối bâ̭t kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh khăw 90 năm xác lâ̭p pơ̭i ngiên kửw; zởi thiḙ̂w Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh pô̭ chung kôô̒ng pơ̭i văn hwả tiê̒n xứ Hwa̒ Bi̒nh; bi̭ tlỉ kuố văn hwả tiê̒n xứ Hwa̒ Bi̒nh tloong tiển tli̒nh li̭ch xứ kon mo̭l, ta̒n kác zẩw hiḙ̂w ản dố, ản hăi, dă̭c tlưng kuố văn hwả tiê̒n xứ hwa̒ Bi̒nh; zởi thiḙ̂w wê̒l nha̒ kháw kố hoo̭c Madelaine Colani kôô̒ng pơ̭i kôông kuô̭c thi̒m ản dố, ngiên kửw văn hwả tiê̒n xứ Hwa̒ Bi̒nh; thă̒nh tư̭w pơ̭i zả tli̭ ngiên kửw văn hwả tiê̒n xứ Hwa̒ Bi̒nh ớ Viḙ̂t Nam kôô̒ng pơ̭i tlêênh thể zởi; zi̒n zư̭, fát hwi zả tli̭ Zi xán văn hwả tiê̒n xứ Hwa̒ Bi̒nh paw kôông kuô̭c fát tliến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương. 

Ớ ta̭i hô̭i ngi̭, lă̭nh da̭w Xớ VH,TT&ZL i ta̒ thôông tin tiển dô̭ kôông tác chwấn bi̭ Hô̭i tháw 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ hô̭i tháw kỏ kwi mô kuốc za, ản tố tlức paw ngă̒i 23/11 têểnh ni̒. Ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng tlước pơ̭i tloong hô̭i tháw ziḙ̂n tha pớ ngă̒i 21 -22/11. Zấp ni̒, hết thắi kôông tác chwấn bi̭ cho hô̭i tháw ản thư̭c hiḙ̂n dám báw dủng tiển dô̭. 

Ban Twiên zảw Tính wí i ta̒ di̭nh hưởng twiên chwiê̒n wê̒l xư̭ kiḙ̂n kí niḙ̂m 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Tloong di̭, tiếp tṷc nơng kaw nhâ̭n thức pơ̭i tlắch nhiḙ̂m kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, kản bô̭, dáng biên kô̒ng pơ̭i Nhân zân tloong wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi ta̒n kác zả tli̭ văn hwả dă̭c xắc kuố tính pô̭ chung, kuố kác zi tích thuô̭c nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh pô̭ tluổ. Tấi mă̭nh kôông tác twiên chwiê̒n, kwáng bả wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh têểnh Nhân zân ká nước kôô̒ng ô̭i pa̭n tlêênh thể zởi. Kác kơ kwan thôông tin da̭i chủng bớ ta̒n kác chwiên tlaang, chwiên mṷc tí dăng tái kác ba̒i viết wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i kác hwa̭t dôô̭ng kí niḙ̂m 90 năm thể zởi kôông nhâ̭n nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, Ban Twiên zảw kác hwiḙ̂n, Thă̒nh wí, kác bảw kảw biên tâ̭p tlung twiên chwiê̒n ta̒n kác ngă̒i lḙ̂ lởn, kác xư̭ kiḙ̂n chỉnh tli̭ kwan tloo̭ng kuố tính kôô̒ng pơ̭i kuố ká nước.

 


KÁC TIN KHÁC


Khai záng tlương tli̒nh tâ̭p hwẩn kuố KOICA năm 2023 ớ Ha̒n Kuốc

(HBDT) – Ngă̒i 13/9, ớ Thú dô Seoul, Ha̒n Kuốc, Kơ kwan Hơ̭p tác kuốc tể Ha̒n Kuốc (KOICA) tố tlức khai záng tlươn tli̒nh tâ̭p hwẩn thuô̭c Zư̭ ản "Hô̭ tlơ̭ Ho̭c biḙ̂n Bảw tlỉ pơ̭i Twiên tliê̒n nơng kaw năng lư̭c thư̭c thi tlỉnh xắch kuố Chỉnh fú” zai dwa̭n 2. Dwa̒n tham za tâ̭p hwẩn kỏ 20 thă̒nh biên la̒ kản bô̭, záng biên Ho̭c biḙ̂n Bảw tlỉ pơ̭i Twiên tliê̒n; da̭i ziḙ̂n Ban twiên zảw T.Ư, Bô̭ TT&TT kôô̒ng ta̒n kơ kwan bảw tlỉ: Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Bảw Bắc Zang, Bảw Bắc Ninh, Bảw Kinh tể dô thi̭, Bảw Thănh Hwả, Tlung tâm Tliê̒n thôông Kwáng Ninh, Da̒i FT-TH Ha̒ Nô̭i, Ta̭p tlỉ Thứ ngiḙ̂m ngă̒i năi.

Xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch fát hwi bai tlo̒ tiên foong kuố kản bô̭, dáng biên

(HBDT) - Năm 2022, xa̭ nhwâ̭n Tlă̭ch (Lương Xơn) thư̭c hiḙ̂n ản pơ̭i bươ̭t 20/22 tlí tiêw dê̒ tha. Kỏ 2 tlí tiêw chăng da̭t ản la̒ fát tliến dáng biên (da̭t 85%) pơ̭i thu ngân xắch (ản 54,9%). Dôô̒ng chỉ Fu̒ng Thănh Xơn, Bỉ thư Dáng wí xa̭ cho hăi: 2023 la̒ năm bán lê̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp, tí la̒ ản thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết chung, ta̒n tôi xác di̭nh fái la̒ xoong tốt mṷc tiêw ha̒ng năm. Xa̭ tang tliến khai tư̒ zái fáp tích kư̭c, tloong di̭ dê̒ kaw wiḙ̂c fát hwi bai tlo̒ tiên foong, gương mâ̭w kuố kản bô̭, dáng biên.

Xưw tâ̒m, ngiên kửw, biên xwa̭n bô̭ khắch Li̭ch xứ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ khới thwí têểnh năm 2020

(HBDT) - Ban Chí da̭w Dê̒ ản xổ 14-ĐA/TU, ngă̒i 29/11/2022 kuố Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí (khăw ni hôốc tắt la̒ Ban Chí da̭w) bươ̒ ban hă̒nh Thông bảw kết lwâ̭n xổ 01-TB/BCĐ, ngă̒i 5/9/2023 wê̒l xưw tâ̒m, ngiên kửw, biên xwa̭n bô̭ khắch Li̭ch xứ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ khới thwí têểnh năm 2020. Nô̭i zung kṷ thế nhơ khăw: