CHANG NHẤT

  • (HBDT) - Ngă̒i 29/9, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú tli̒ hô̭i ngi̭ Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí teẻnh zả kôông tác lă̭nh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m bṷ 9 khảng; mṷc tiêw, nhiḙ̂m bṷ, zái fáp tloo̭ng tâm 3 khảng kuổi năm pơ̭i cho ỉ kiển wê̒l môô̭ch xổ tơ̒ tli̒nh, zư̭ tháw kwan tloo̭ng kuố tính.

  • (HBDT) - Ngă̒i 27/9, ta̭i xân Vâ̭n dôô̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh, WBNZ tính loong tloo̭ng tố tlức Lḙ̂ Khai ma̭c Da̭i hô̭i Tế zṷc thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử 7, năm 2022.

  • (BHDT) - Dớ khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng zu li̭ch kuố hwiḙ̂n, ngă̒i 30/8/2016, BTV Tính wí ban hă̒nh ngi̭ kwiết xổ 06-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng hwiḙ̂n Mai Châw tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch kwuốc za baw năm 2020, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2030. Khâw 5 năm chiến khai thư̭c hiḙ̂n ngi̭ kwiết da̒ ta̭w bước chiến biển tích kư̭c.

  • (HBDT) - Lê̒ khai ma̭c Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính lâ̒n thử VII, năm 2022 la̒ xư̭ kiḙ̂n văn hwả, thế thaw lởn kuố tính, kỏ ỉ ngi̒a kwan tloo̭ng, chỉnh thức diê̒n tha pớ 7h30’ - 10h ngă̒i 27/9, ta̭i Xân vâ̭n dôô̭ng tính. Kôông tác twiên tlwiê̒n, khẳnh tiết tl diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ta̭w không khỉ vui thươi, fẩn khới cho kản bô̭, mo̭l zân. Fổ fướng ản tlaang hwa̒ng kớ, hwa, băng zôn cha̒w tỏn xư̭ kiḙ̂n kwan tloo̭ng ni̒.

  • (HBDT) – Năm 1991, tính Ha̒ Xơn Bi̒nh ản chiê tắch tí tải lâ̭p tính Hwa̒ Bi̒nh pơ̭i Ha̒ Tâi. Twa̒n bô̭ zi bâ̭t báw ta̒ng kôô̒ng hô̒ xơ zi tích kuố tính no̒ ản pa̒n zaw wê̒l tính di̭. Tính Hwa̒ Bi̒nh ka̭ di̭ ản pa̒n zaw hơn 3.000 hiên bâ̭t báw ta̒ng pơ̭i 1 bô̭ hô̒ xơ zi tích kháw kố, mé chăng fái la̒ zi tích kháw kố kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB).

Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí teẻnh zả wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m bṷ 9 khảng năm 2022

(HBDT) - Ngă̒i 29/9, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú tli̒ hô̭i ngi̭ Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí teẻnh zả kôông tác lă̭nh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m bṷ 9 khảng; mṷc tiêw, nhiḙ̂m bṷ, zái fáp tloo̭ng tâm 3 khảng kuổi năm pơ̭i cho ỉ kiển wê̒l môô̭ch xổ tơ̒ tli̒nh, zư̭ tháw kwan tloo̭ng kuố tính.

Chỉnh tli̠

Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí teẻnh zả wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m bṷ 9 khảng năm 2022

(HBDT) - Ngă̒i 29/9, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú tli̒ hô̭i ngi̭ Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí teẻnh zả kôông tác lă̭nh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m bṷ 9 khảng; mṷc tiêw, nhiḙ̂m bṷ, zái fáp tloo̭ng tâm 3 khảng kuổi năm pơ̭i cho ỉ kiển wê̒l môô̭ch xổ tơ̒ tli̒nh, zư̭ tháw kwan tloo̭ng kuố tính.

Kinh tể

Kuung kấp diḙ̂n an twa̒n, ốn di̭nh, tin kâ̭i cho kheéch ha̒ng

(HBDT) - Tí kuung kấp diḙ̂n kôô̒ng pơ̭i chất lươ̭ng tốt hơn, pớ ta̒n kác năm tlước ni têểnh măi, Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh (PC Hwa̒ Bi̒nh) i ta̒ tliến khai thư̭c hiḙ̂n tư̒ zái fáp. Tloong di̭, kôông ti nô̭ lư̭c zám thơ̒i zan bất diḙ̂n, kắch diḙ̂n. Kwa di̭, kấp diḙ̂n dám báw an twa̒n, ốn di̭nh, dáp ửng nhu kâ̒w fṷc bṷ xinh hwa̭t pơ̭i xán xwất cho kheéch ha̒ng.