(HBDT) - Ngă̒i 7/11, Hô̭i Xứ hoo̭c tính tố tlức lḙ̂ tỏn nhâ̭n ta̒i liḙ̂w, bán dô̒ khắng di̭nh tlú kwiê̒n biến dáw Hwa̒ng Xa pơ̭i Tlươ̒ng xa la̒ kuố Viḙ̂t Nam kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác bán xắc foong li̭ch xứ zo zoo̒ng tôô̭c ho̭ Kaw Viết - Mươ̒ng Piḙ̂ng tlaw tă̭ng.  


Hô̭i Xứ hoo̭c tính tiếp nhâ̭n tư liḙ̂w kwỉ zo zoo̒ng ho̭ Kaw Viết - Mươ̒ng Piḙ̂ng tlaw tă̭ng.


Ớ puối lḙ̂. Hô̭i Xứ hoo̭c tính i ta̒ tiếp nhâ̭n 16 tư liḙ̂w, bán dô̒. Tư liḙ̂w xưw tâ̒m ản tâ̭p hơ̭p pớ ta̒n na̒h ngiên kửw, hoo̭c zá ớ tloong nước pơ̭i ớ Kwân tlúng Hái kwân. Ni la̒ môô̭ch fâ̒n tloong khổ ta̒n tư liḙ̂w thu thâ̭p kỏ zả tli̭ fáp lỉ kôô̒ng pơ̭i li̭ch xứ mă̭nh mḙ tloong wiḙ̂c khắng di̭nh pơ̭i tlửng minh Viḙ̂t Nam i ta̒ xác lâ̭p tlú kwiê̒n dổi pơ̭i hal kwâ̒n dáw Hwa̒ng Xa pơ̭i Tlươ̒ng Xa pớ khâi ta̒ lô.

Ta̒n tư liḙ̂w zo zoo̒ng Kaw Viết - Mươ̒ntg Piḙ̂ng tlaw tă̭ng la̒ xư̭ tli ân ha̒ng ngi̒n tliển xi̭ ta̒ lớ thuổng tí báw bḙ̂ tlú kwiê̒n kuố Viḙ̂t Nam tlêênh biến Dôông. Pớ di̭, la̒ kơ xớ tí Hô̭i Xứ hoo̭c tính khai thác, twiên tliê̒n têểnh nhân zân ta̒n kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng Nhân zân ká nước; kúng kổ loo̒ng tin, niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c; tiếp tṷc bô̒i zươ̭ng tli thức pơ̭i hă̒nh tlang tí nổl tṷc xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc tloong ti̒nh hi̒nh mởi.


KÁC TIN KHÁC