(HBDT) - Kỏ 11 ha kâl ăn tlải kỏ mủi ản tlôông thew tiêw chấn VietGAP kuố za di̒nh ôông Lê Chỉ Xơn, xỏm Tân Fủ, xa̭ Foong Fủ (Tân La̭c), mối năm chư̒ chi fỉ wâ̒n kâl zoong la̭i thu nhâ̭p khwáng 1,7 tí dôô̒ng, ta̭w wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên cho 8 law dôô̭ng va̒ tẩm kương tlảng tloong foong tla̒w thi duô xán xwất, kinh zwănh zói kuố diḙ̂ fương.


 

Vâ̒n kam kuố ông Lê Chỉ Xơn, xa̒ Foong Fủ (Tân La̭c) ản vôông thew tiêw chwấn VietGAP thew la̭I hiḙ̂w kwá kinh tể kaw. 

Ẩn tươ̭ng dâ̒w tiên khi thăm mô hi̒nh tlôông kâl ăn tlải kot mủi kuố za di̒nh ôông Lê Chỉ Xơn la̒ mâ̒w xeenh ngát kuố kâl kam, bưới tlái rôô̭ng khắp tlải dô̒l. Nhưửng kâl kam, bưới khai lỉw tlải hưở hḙn cho năng xwất kaw. Ôông Xơn cho mắt: Ka̭ ni̒ za di̒nh kỏ 5,5 ha tlôông kam loo̒ng wa̒ng, V2, kam Kănh va̒ 5,5 ha va̒ tlôông bưới da xenh, bưới dó Tân La̭c.

Dớ kỏ ảndô̒l kam, bưới fát chiến thôốch nhơ chi̒ ni̒ la̒ ká kwả chi̒nh lô za̒i. Meḙnh za̭n dâ̒w tư, chi̭wkhỏ hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m, khi bắt thăi baw tlôông thư̭c tể kă̭p nhê̒w khỏ khăn, kâl fát chiến kẻm. Năm 2014 tôi dâ̒w tư vớ rô̭ng thêm 5,5ha dất dớ tlôông bưới. Năm 2016, ziḙ̂n tích kam cho thu lưở dâ̒w tiên xán fấm 30 tẩn ản 600 tliḙ̂w dôô̒ng. Năm 2017 năng xwất da̭t 130 tẩn thu ản khânh 2 tí dôô̒ng. Vư̒a la̒, tôi vươ̒ dêểnh kác kác mô hi̒nh ớ Kaw Foong, Ngḙ̂ An hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m, ngiên kửw áp zuṷng KHKT baw chăm xóc nhơ: Dâ̒w tư lắp hḙ̂t hôổng thưởi dác tư̭ dô̭ng, chể biển fân hư̭w kơ dớ dươ vươ̒n kâl fát chiến thew hưởng hư̭w kơ, chăm xóc thew kwi chi̒nh VietGAP... Nhơ̒ rỉ chất tlươ̭ng tlải ngon, moo̭ng dác, hi̒nh thức thôốch ản tư thương dêểnh tâ̭n wâ̒n dớ dă̭ch muô. Ôông Xơn kỏ 5,5 ha kam, 5,5 ha bưới, ôông tlôông thêm 100 kâl zan Hưưng Iên, 1.000 kâl cheenh deenh kweenh. Ka̭ ni̒ kác kâl tlôô̒ng dê̒w fát chiến tốt, da̒ cho thu hwă̭ch. 

Wiḙ̂c xâi zưư̭ng mô hi̒nh tlôông kâl ăn tlải an twa̒n, dáp ưửng iêw chấn VietGAP kuố za di̒nh ôông Xơn zúp nơơng kaw chất lươ̭ng, zả tli̭ xán fấm, dám báw thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ. Za di̒nh ôông ta̭w wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên cho 8 law dôô̭ng kỏ mức lương 6 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ khảng va̒ 30 law dôô̭ng thơ̒i vṷ.
KÁC TIN KHÁC


WBNZ tính teẻnh zả kết kwá lôông thứ ngiḙ̂m kâl kai xeenh

(HBDT) - Khởm 10/11, WBNZ tính tố tlức hô̭i ngi̭ teẻnh zả 2 năm lôông thứ ngiḙ̂m kâl kai xeenh tlêênh diḙ̂ pa̒n tính. Dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính chú tli̒ hô̭i ngi̭.

Fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n thee̒nh kôông mṷc tiêw zám nge̒w

(HBDT) - Năm 2022, mṷc tiêw Chương chi̒nh zám nge̒w bê̒n vưưng (ZNBV) kuố tính la̒ ZNBV, ha̭n chể tải nge̒w, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng baw tăng tlướng kinh tể, dám báw an xinh xa̭ hô̭i, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng , tăng thu nhâ̭p kuố ngươ̒i zân, ta̭w diê̒w kiḙ̂n zúp ngươ̒i nge̒w, hô̭ nge̒w tiếp kân tốt nhất kác zi̭ch vṷ xa̭ hô̭i kơ bán.

Ôông Dinh Văn Fan – kương lảng fát tliến kinh tể ớ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn

(HBDT) – khăw tư̒ năm la̒ ăn vất vá mé hiḙ̂w kwá kinh twể chăng kaw, xác di̭nh chwiến dối kơ kẩw kâl lôông, vâ̭t nuôi la̒ môô̭ch tloong ta̒n kác xái fáp hiḙ̂w kwá tí fát tliến kinh tể hô̭ za di̒nh, năm 2019, ôông Dinh Văn Fan, xỏm Iên Thơ̒i, xa̭ Hư̭w Lơ̭i (Iên Thwí) mă̭nh za̭n dâ̒u tư chăn nuôi thew mô hi̒nh VAC.

Nôông zân hwiḙ̂n La̭c Thwí tăng hiḙ̂w kwá xán xwất bớ zô̒n diê̒n dối thướ

(HBDT) - Kỏ nhê̒w zái fáp dô̭t fả tloong thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xỏ 35-CT/TU, ngă̒i 22/12/2017 kuô BTV Tính wí wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng dổi vởi kôông tá zô̒n diến, dối thướ (ZDDT) ước dêểnh hết năm 2022, hwiḙ̂n La̭c Thwí dối zô̒n ản 654, 21ha. Thee̒nh kôông ni̒ ta̭w thwâ̭n lơ̭i kwan tloo̭ng dớ nôông zân fát chiến xán xwất tâ̭p chuung, nơơng kaw hiḙ̂w kwá kinh tể tlêênh ziḙ̂n tích dất kănh tác.