(HBDT) - Nhưửng năm kwa hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tâ̭p chuung hwi dôô̭ng nguô̒n lcư̭ dâ̒w tư hḙ̂t hôổng ha̭ thơơ̒ng kơ xớ nôông thôn, nhơ: zaw thôông, thwí lơ̭i, i tể, tlươ̒ng hoo̭c. Twi nhien xổ lươ̭ng kôông chi̒nh da̭t chấn ko̒n ít, nhê̒w kơ xớ ha̭ thơơ̒ng thuổng kấp va̒ ko̒n thiểw kâ̒n fái nơơng kấp, la̒ mởi dớ da̭t chấn.


Tla̭m i tể xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) ản xâi zưư̭ng bớ năm 2005 ka̭ ni̒ da̒ thuổng kấp.

Thew bảw kảw kuố UBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, ước dêểnh năm 2022, to̒n hwiḙ̂n kỏ 4 xa̭ da̭t 19/19 tiêw chỉ kwuốc za wê̒l xâi zưư̭ng nôông thôn mởi (NTM). Hiê̒n Lương la̒ 1 tloong 4 xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chấn NTM. Wê̒l Hiê̒n Lương thấi ziḙ̂n ma̭w nôông thôn kuố xa̭ vuu̒ng hô̒ ngă̒i ka̭ng dối thăi. Hḙ̂ thôông ảng khả zaw thôông ản dâ̒w tư khang chang, ảng khả bớ thi̭ chẩn Da̒ Bắc di Hiê̒n Lương vớ rôông thwâ̭ lơ̭i. Kấp wí,c hỉnh kwiê̒n ớ ni vấn ko̒n nhưửng chăn chớ, nhơ kơ xớ vâ̭t chất tla̭m i tể xa̭ thuổng kấp. Năm 2005, tla̭m i tể xa̭ Hiê̒n Lương ản xâi ziư̭ng. Mă̭c zu̒ nha̒ 2 thơơ̒ng mê bớ lô, tla̭m chí xưs zuṷng thơơ̒ng 2, vi̒ thơơ̒ng 1 thuổng kấp, ấm thấp.

Twa̒n Xơn i la̒ xa̭ da̒ ản kôông nhâ̭n da̭t chấn NTM kuố hwiḙ̂n (năm 2020) mê chi̒ ni̒, môô̭ch xổ ha̭ thơơ̒ng chươ da̭t chấn, nhơ nha̒ văn hwả ớ kác xỏm. Xỏm Cha kỏ tlêênh 150 hô̭, hơn 900 nhân khấw, nha̒ văn hwả dẻn hḙp, chăng dú diê̒w kiḙ̂n cho ngươ̒ zân xứ zuṷng. Tlướng xỏm Cha, Dă̭ng Văn Thải cho mắt: Khâw khi tiếp nhâ̭n nha̒ Văn hwả kôô̭ng dôô̒ng ku kuố UBNZ xa̭, mo̭i xinh hwa̭t kuố xỏm dê̒w ziḙ̂n tha ớ ni, ziḙ̂n tích dẻn hḙp. Ngươ̒i zân mong muổn kác kấp chỉnh kwiê̒n dâ̒w tư kái ta̭w, nơơng kấp nha̒ văn hwa dớ dáp ưửng nhu kâ̒w hô̭i ho̭p kuố xỏm.

Tloong năm 2022, hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c xâi zưư̭ng NTM, chủ tloong dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng nôông thôn. Thew bảw kảw kuố UBNZ hwiḙ̂n, tloong năm, hwiḙ̂n tiếp tṷc hwa̒n thiḙ̂n kác kôông chi̒nh chiến tiếp va̒ chấn bi̭ khới kôông kác tiển ảng khả zaw thôông nôôg thôn thew kể hwă̭ch vổn zai dwa̭n 2021 - 2025; khới kôông kác kôông chi̒nh mương, bai bă̒ng nguô̒n vổn kinh tể, xư̭ ngiḙ̂p va̒ kác nguô̒n vổn hwi dôô̭ng hơ̭p fáp khác. Tôống kinh fỉ khwáng 12,4 tí dôô̒ng; xâi zưư̭ng nơơng kấp vâ̭t chất văn hwả. Twi nhiên, môô̭ch xổ tiêw chỉ wê̒l ha̭ thơơ̒ng da̭t thấp, to̒n hwiḙ̂n mới kỏ 6/16 xa̭ da̭t tiêw chỉ xổ 2 wê̒l zaw thôông; 4/6 xa̭ da̭t tiêw chỉ wê̒l kơ xớ vâ̭t chất văn hwả.

Tlước thư̭c tể rỉ, hwiḙ̂n xác di̭nh mô̭ch tloong nhửng zái fáp kwan tloo̭ng dớ dấi leenh chương chi̒nh NTM tlêênh diḙ̂ ba̒n la̒ kwan tâm thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ tiêw chỉ ko̒n da̭t ớ mức thấp, tiêw chỉ kâ̒n hwi dôô̭ng thêm nguô̒n lư̭c dâ̒w tư, nhất la̒ ha̭ thơơ̒ng zaw thôông, thwí lơ̭i, tlươ̒ng hoo̭c, tla̭m i tể, dác kheḙch, môi tlươ̒ng.KÁC TIN KHÁC


Cha̒ng thanh niên ruôi mơ ước la̒ zâ̒w bớ wa kâl zươ dưư̭c

(HBDT) - Nhứng năm tlước, wa kâl zươ dư̭c la̒ lo̭i thâw ăn ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i zân vuu̒ng kaw. Ba̒ kon dô̒, luô̭c hăi xa̒w kôô̒ng choóc bo̒. Mẩi năm khânh ni, wa zươ dưư̭c ản koi la̒ ba̒i thuốc kwỉ tloong diê̒w tli̭ kác bêḙ̂nh hiếm nge̒w. Ngỏ kiế nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, eenh Bu̒i Mă̭nh Li ớ xom Iển Bắi, xa̭ Kwiết Thẳng (La̭c Xơn) meḙnh za̭n lêênh rưư̒ng tlôông hơn 3 va̭n kâl zươ dưư̭c.

Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.