(HBDT) - Xớ NN&FTNT bươ̒ kỏ văn bán kới WBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ wê̒l wiḙ̂c tâ̭p tlung chí da̭w xán xwất bṷ dôông xwân 2022 - 2023


Xớ NN&FTNT cho hăi, tloong thơ̒i zan têểnh, thơ̒i tiết ziḙ̂n biển fức ta̭p; kác dơ̭t chả thẳn, chả ha̭i kỏ khá năng gâi ha̭i pớ kuổi khảng 1 - 2/2023/ Tí ha̭n chể éw nhất ắnh hướng kuố diê̒w kiḙ̂n thơ̒i tiết chăng thwâ̭n, dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất bṷ dôô̒ng xwân 2022-2023, Xớ NN&FTNT dê̒ ngi̭ WBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tliến khai la̒ tốt ta̒n kác zái fáp khăw: 

- Dổi pơ̭i lôông kâl bṷ dôông 2022: Tâ̭p tlung chí da̭w chăm xoóc, kwán lỉ tốt zi̭ch ha̭i tlêênh kác lwa̭i tắc; tiển hă̒nh thu hwă̭ch nhănh go̭n, lâ̭p thơ̒i ta̒n kác lwa̭i kâl lôông ta̒ tú dô̭ chỉn tí dám báw năng xwất, chất lươ̭ng pơ̭i nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ. 

- Dổi pơ̭i xán xwất lo̭ pơ̭i kâl mă̒w bṷ xwân 2023: Tlêênh kơ xớ kể hwă̭ch chwiến dối kơ kẩw kâl lôông kuố diḙ̂ fương, tiếp tṷc za̒ xwát ta̒n kác ziḙ̂n tích tất lo̭ chăng chú dôô̭ng ản dác tưởi, tất kẩl lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá tí chwiến dối la̭i lôông kâl mă̒w kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ: kâl tắc ho̭ bâ̒w pỉl, kâl lế xinh khổi, lế ngoo̭ch, lế dếp… Tấi nhănh tiển dô̭ la̒ tất tlêênh ziḙ̂n tích chăng tlé hô̭t, lôông kâl bṷ dôông kôô̒ng pơ̭i ziḙ̂n tích ta̒ ản thu hwă̭ch, tái tất nhă̒m kái ta̭w chể dô̭ khỉ pơ̭i ha̭n chể dô̭ khỉ pơ̭i ha̭n chể nguô̒n dôi bḙ̂nh kỏ ha̭i tloong tất tí tăng hiḙ̂w kwá xán xwất lo̭ bṷ xwân. 

Tố tlức khơl thôông zoo̒ng chắi, fát zo̭n kó, zác tlêênh kác twiển mương tí ha̭n chể thất thwát dác, thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c tỏn dác fṷc bṷ xán xwất. Dám báw nguô̒n dác fṷc bṷ la̒ tất, lôông hô̭t dủng khung thơ̒i bṷ… Twân thú ngiêm kơ kẩw káccha̒ lo̭, kơ kẩw zôổng lo̭, bô̭ lo̭ zôổng chú lư̭c ta̒ ản xâi zư̭ng cho kác diḙ̂ fương. 

- Dổi pơ̭i kâl miể: Dám báw zwi tli̒ fát tliến ziḙ̂n tích miể thew kể hwă̭ch, dă̭c biḙ̂t miể ngwiên liḙ̂w kâ̒n kỏ hơ̭p dôô̒ng chă̭t chḙ tloong liên kết tiêw thṷ xán fấm. Tấi nhănh tiển dô̭ lôông mởi kâl thew khung thơ̒i bṷ, xứ zṷng zôổng khwé, kwang bḙ̂nh; pỏn pṷn tâ̒i tú, kân dổi. Bớ hôô̭ng ziḙ̂n tích miể tỉm, miể tlẳng kỏ xứ zṷng zôổng nuôi kẩl mô. 

- Dổi pơ̭i kâl ăn tlải: Tiển hă̒nh bḙ̂ xinh wâ̒n, chăm xoóc, pỏn tâ̒i tú, kân dổi thew kwi tli̒nh ki̭ thwâ̭t khwiển kảw, tăng kươ̒ng xứ zṷng pṷn pỏn hư̭w kơ. Kôông tác báw bḙ̂ thư̭c bâ̭t kâ̒n twân thú thew hưởng zâ̭n kuố kơ kwan chwiḙ̂n môn, chăng xứ zṷng pṷn pỏn, thuốc báw bḙ̂ thư̭c bâ̭t chăng kỏ ho̭ nguô̒n kôốc, xwất xử, wa̒i zănh mṷc ản cho fép ớ Viḙ̂t Nam…

 


KÁC TIN KHÁC


Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.