(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.


Kôông ti TNHH GGS Viḙ̂t Nam (Khu kôông ngiḙ̂p nâm tlải khôông Da̒ - TF Hwa̒ Bi̒nh) la̒ zwănh ngiḙ̂p xán xwất ha̒ng măi mă̭c xwất khấw ta̭w wiḙ̂c la̒ ốn di̭nh cho ngươ̒i law dôô̭ng, doỏng kóp dảng kế baw nguô̒n thu nhâ̭p ngân xắch.

Thu ngân xắch diḙ̂ fương ước thư̭c hiḙ̂n  hết khảng 2/2023 da̭t 3.513,5 tí dôô̒ng, bă̒ng 18% xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh va̒ bă̒ng 16% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính zaw, tloong rỉ thu diê̒w tiết ản hướng thew fân kấp da̭t 722,2 tí dôô̒ng; thu bố xuung kân dổi ngân xắch T.Ư da̭t 1.501  tí dôô̒ng; thu bố xuung mṷc tiêw ngân xắch  T.Ư 1.290,2 tí dôô̒ng.

KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.