(HBDT) - Nhứng năm tlước, wa kâl zươ dư̭c la̒ lo̭i thâw ăn ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i zân vuu̒ng kaw. Ba̒ kon dô̒, luô̭c hăi xa̒w kôô̒ng choóc bo̒. Mẩi năm khânh ni, wa zươ dưư̭c ản koi la̒ ba̒i thuốc kwỉ tloong diê̒w tli̭ kác bêḙ̂nh hiếm nge̒w. Ngỏ kiế nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, eenh Bu̒i Mă̭nh Li ớ xom Iển Bắi, xa̭ Kwiết Thẳng (La̭c Xơn) meḙnh za̭n lêênh rưư̒ng tlôông hơn 3 va̭n kâl zươ dưư̭c.

Eenh Bu̒i Mă̭nh Li, xỏm Iển Bắi, xa̭ Kwiết Thảng (La̭c Xơn) tlôông kâl zươ dưư̭c lể wa, bước dâ̒w zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Xwất thân bớ nôông zân, khâw baw năm la̒ roo̭ng, eenh kỏ 45 ha dất tlêênh khṷ xa nha̒ khwáng 4 km. Kỏ diḙ̂ thể ớ tlêênh khṷ kaw, khôông khỉ tloong lee̒nh, eenh kỏ ỉ tướng la̒ zu li̭ch thu hút heéch khảm fả. Eenh cho mẳi xuúc vớ khả lêênh, zu̒ thể wiḙ̂c di la̭i vấn khỏ khăn. Zo ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19, kể hwă̭ch la̒  zu li̭ch kuố eenh ngưư̒ng la̭i. Kẳi ziên dươ eenh dêểnh kôô̒ng kâl zươ dưư̭c . Ta̭i thuung luṷng kỏ nhê̒w kâl zươ dư̭c moo̭c hwang za̭i. Eenh thi̒m hiếw tlêênh kác fương tiḙ̂n th tin da̭i chuủng, wa zươ dưư̭c ản ba̒ kon thi̒m dêểnh  nuô nhê̒w dớ diê̒w tli̭ bêḙ̂nh nan i. Mă̭c zu̒ kỏ vi̭ dẳng, kỏ nhê̒w kôông thức khác kha̒ dớ chể biển thee̒nh kác mỏn ăn ngon nhơ la̒ thâw va̒ mỏn ăn fṷ. Kết kwa ngiên kửw cho thẩi ngươ̒i xứ zuṷng wa zươ dưư̭c thươ̒ng xwiên la̒ thai dối dảng kế  mức insulin ớ bêḙ̂nh nhân tiếw dươ̒ng. Wa̒i tha tác zuṷng kuố wa zươ dưư̭c ko̒n kỏ thế ốn dinh hwiết áp kaw, ngăn ngươ̒ kác bêḙ̂nh tim va̒ nhê̒w bêḙ̂nh tâ̭t khác. Nhê̒w dươ̭c da̒ chể biển thee̒nh kôôngcha̒ wa zươ dưư̭c baảnh kôô̒ng zả 4 tliḙ̂w dôô̒ng / kg.

Wa̒i tlôông kâl zươ dưư̭c, ớ tlang tla̭i, eenh ươm kâl zôổng baảnh cho ba̒ kon kweenh vuu̒ng. Eenh ko̒n ki̒ kôông fân biḙ̂t hô̭t zươ dưư̭c dớ baảnh tlêênh ma̭ng. Mối năm eenh Li ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 30 law dôô̭ng diḙ̂ fương. Thôông kwa ma̭ng xa̭ hô̭i, ka̭ ni̒ mối ngă̒i eenh baảnh ản mẩi chṷc dơn haa̒ng. Thew eenh Li, mối kâl wa zươ dưư̭c thu 4-6 bâ̭n 20-30 kg wa, zả baảnh ta̭i vươ̒n bớ 60- - 80 ngi̒n dôô̒ng /kg. Mối ha tlôông khwáng 2.000 kâl. Xo kôô̒ng kâl tlôô̒ng khác, kâl zươ dưư̭c rḙ̂ tlôông, rḙ̂ chăm xoóc, ít rôi ha̒, rḙ̂ baảnh. Ka̭ ni̒ eenh Bu̒i Mă̭nh Li dang lêênh kể hwă̭ch liên zwănh, liên kết kôô̒ng kác hô̭ zân kweenh vuu̒ng dớ vớ rôô̭ng xán xwất. Tloong tương lai khâânh, eenh zư̭ di̭nh xâi  xướng chê rbiển wa zươ dưư̭c.

KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.