(HBDT) - Mo̭l Môông kuố tính khôổng chú iểw ớ 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw). Tlang fṷc tliê̒n thôổng kuố mo̭l Môông ản xứ zṷng tư̒ ki̭ thwâ̭t thú kôông pơ̭i ki̭ thwâ̭t ta̭w hi̒nh hwa băn dôô̭c dảw. Di̭ la̒ ki̭ thwâ̭t thêw, chuông, gép pái, gép kim lwa̭i, ki̭ thwâ̭t in xáp oong. Xư̭ foong fủ wê̒l ki̭ thwâ̭t chăng chí fán ẳnh zả tli̭ kuố tlang fṷc mo̒ ko̒n fán ẳnh tli̒nh dô̭ xảng ta̭w, ki̭ thwâ̭t thú kôông kôô̒ng pơ̭i khá năng thấm mi̭ kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c.


Mo̭l zân xỏm hang Kiê, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) mă̭c tlang fṷc tliê̒n thôổng tloong kuô̭c khôổng ha̒ng ngă̒i. 

Tlang fṷc kuố zân tôô̭c Môông hwiḙ̂n Mai Châw twi kỏ nét tương dôô̒ng wê̒l ki̭ thwâ̭t kắch băl, kiếw wẳl, kiếw ảw pơ̭i kác ngă̒nh Môông khác, xoong i kỏ xư̭ khác ha̒, zoong dẩw ẩn tluổ. Tlang fṷc kố tliê̒n kuố nam zởi zân tôô̭c Môông tương dổi chôổng ha̒. Te̒w ản la̒ pớ pái lănh, kỏ kă̒w cha̒m hăi mă̒w zâ̒m, môô̭ch bô̭ tlang fṷc chú iểw gô̒m ảw nam "tlo zơ̒”, kwâ̒n nam (tli) kôô̒ng pơ̭i zâi puô̭c thắt lâng. Tlang fṷc nư̭ kố tliê̒n gô̒m wẳl "ta”, ảw xé ngư̭c "tlo pô”, iểm, xa̒ ka̭p "chôông”, tlang khức chú iểw pă̒ng pa̭c, thắt lâng, khăn kwẩn tlôốc… 

Kôô̒ng pơ̭i xư̭ dối mởi, fát tliến chung, dơ̒i khôổng bâ̭t chất kuố mo̭l zân 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ tơ̒ng pước tối thăi, wiḙ̂c tlaw dối, zaw lưw văn hwả ản bớ hôô̭ng, zu li̭ch fát tliến. Mé ta̒n nét văn hwả tliê̒n thôổng pô̭ chung kôô̒ng pơ̭i tlang fṷc dôô̒ng ba̒w Môông ngă̒i ka̒ng mai môô̭ch. Tí tiḙ̂n zṷng, thăi bi̒ pái lănh tư̭ chuông, dôô̒ng ba̒w Môông cho̭n muô pái wê̒l la̒ tlang fṷc, hwa băn in, thêw khă̭n, thăi tối xo pơ̭i tliê̒n thôổng, Xổ lươ̭ng ngḙ̂ nhân, mo̭l lưw zư̭ ta̒n kác tli thức zân zan, ki̭ thwâ̭t ta̭w tha bô̭ tlang fṷc tliê̒n thôổng ngă̒i ka̒ng ít ti… 

Dôô̒ng chỉ Lưw Hwi Linh, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH,TT&ZL cho hăi: Tloong ta̒n kác năm kwa, hưởng têểnh mṷc tiêw chung kuố xư̭ ngiḙ̂p văn hwả ản nêw tloong Ngi̭ kwiết T.Ư 5 (khwả VIII), Xớ i ta̒ tham mưw WBNZ tính ză̒nh xư̭ kwan tâm, tlủ tloo̭ng kôông tác báw tô̒n, fát hwi pơ̭i khai thác zả tli̭ văn hwả kác zân tôô̭c thiếw xổ, tloong di̭ kỏ zi xán văn hwả tlang fṷc zân tôô̭c Môông. Tloong ta̒n kác tlương tli̒nh, kể hwă̭ch, dê̒ ản fát tliến KT-XH ớ 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒, nô̭i zung báw tô̒n ta̒n kác zả tli̭ văn hwả pơ̭i di̭nh hưởng fát tliến zu li̭ch ka̭ no̒ i ản kwan tâm. Tính ta̒ tố tlức thă̒nh kôông hô̭i ngi̭ xúc tiển dâ̒w tư zu li̭ch 2 xa̭. Thôông kwa xư̭ kiḙ̂n i ta̒ kwáng bả ản tiê̒m năng, thể mă̭nh, tliê̒n thôổng văn hwả, Xư̭ fát tliến zu li̭ch kuố 2 xa̭ kẻw thew xư̭ fát tliến kuố ta̒n kác mă̭t ha̒ng thú kôông tliê̒n thôổng fṷc bṷ zu li̭ch. Mo̭l zân ta̒ bâ̭n zṷng khẻw lẻw kác zả tli̭ kuố zi xán paw fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ diḙ̂ fương, nhơ la̒ tha kác lwa̭i hi̒nh zu li̭ch tlái ngiḙ̂m: wḙ xáp oong tlêênh nê̒n tlang fṷc zân tôô̭c, tlái ngiḙ̂m kắch chuông, thêw, nhuô̭m tlang fṷc tliê̒n thôổng.. Xớ i ta̒ tố tlức kiếm kê tlang fṷc zân tôô̭c Môông 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒, teẻnh zả ản thư̭c tla̭ng, tống hơ̭p lâ̭p zănh mṷc zi xán wê̒l tlang fṷc zân tôô̭c Môông. Pớ di̭ tham mưw tli̒nh WBNZ tính cho chú tlương lâ̭p hô̒ xơ zi xán fi bâ̭t thế wê̒l ki̭ thwâ̭t wḙ xáp oong tlêênh tlang fṷc zân tô̭c Môông. 

Tí thư̭c hiḙ̂n tốt hơn nươ kôông tác báw tô̒n, fát hwi, khai thác zả tli̭ zi xán văn hwả tlang fṷc zân tôô̭c Môông, tloong thơ̒i zan têểnh, ngă̒nh văn hwả tăng kươ̒ng kôông tác fổi hơ̭p khươ̭ kác kấp, ngă̒nh, kwan tâm bổ tlỉ nguô̒n nhân lư̭c cho kôông tác báw tô̒n zi xán văn hwả, kỏ chỉnh xắch ưw tiên kon ủn zân tôô̭c Môông, da̭i ngô̭, tôn binh ngḙ̂ nhân zói. Pên keḙnh di̭, tấi mă̭nh zởi thiḙ̂w, kwáng bả kải thôốch, zả tli̭ văn hwả, li̭ch xứ bô̭ tlang fṷc tliê̒n thôổng têểnh kác tơ̒ng lớp nhân zân. Kỏ zái fáp kwi hwă̭ch, fát tliến bu̒ng ngwiên liḙ̂w lôông kâl lănh. Ngiên kửw, fṷc hô̒i hwa văn kố pơ̭i báw tô̒n ki̭ thwâ̭t ta̭w hwa văn. Dă̭c biḙ̂t, tliến khai zái fáp dôô̒ng bô̭ kác hwa̭t dôô̭ng báw tô̒n gẳn pơ̭i fát tliến zu li̭ch, zoong tlang fṷc kuố mo̭l Môông tlớ thă̒nh xán fấm zu li̭ch dôô̭c dảw, hấp zâ̭n, thu hút zu kheéch, kóp fâ̒n fát tliến KT-XH tlêênh diḙ̂ pa̒n.

KÁC TIN KHÁC


Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.

Hwiḙ̂n Tân La̭c khai thác tiê̒m năng, fát tliến zu li̭ch ớ ta̒n xa̭ bu̒ng kaw

(HBDT) - Bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c gô̒m 3 xa̭: Vân Xơn, Kwiết Chiển, Ngố Luông, kắch tlung tâm hwiḙ̂n khwáng 20 km wê̒l pên ta̭ng Tâi, dô̭ ză̭l xo pơ̭i mă̭t dác biến pớ 800 - 1.000 m, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 12 ngi̒n ha; la̒ khu bư̭c kỏ tí lḙ̂ che fú hâ̒ng ko̒n tư̒, hḙ̂ thôổng hâ̒ng tư̭ nhiên pơ̭i ta̒n kác lwa̒i dôô̭ng bâ̭t, thư̭c bâ̭t foong fủ; tư̒ zănh thẳng pơ̭i hang khṷ thôốch. Ngă̒i 17/10/2022, Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 13-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính paw năm 2030, tâ̒m ngỏ têểnh năm 2050.

Ngươ̒i zư̭ wải cho diḙ̂w khắp kwê hương

(HBDT) - Bớ khi̒ ko̒n rét da̒ ản dẳm mêê̒nh tloong thiểng ke̒n be̒ zu zương, diḙ̂w hát khắp bớ kác kṷ. Dêểnh khi̒ ká lêênh, nhưửng zai diḙ̂w mô̭c ma̭c rỉ da̒ ngẩm baw ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích ớ xỏm Xăm Pa̒, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) khi̒ nó ó hăi. Dêểnh chi̒ ni̒, ba̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong ít ngươ̒i "khăi" khắp, hết mêê̒nh zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zân tôô̭c.