(HBDT) - Pớ ngă̒i 11 - 13/12, thư̭c hiḙ̂n Tlương tli̒nh kháw xát môô̭ch xổ twiển, diếm zu li̭ch tiêw biếw tlêênh diḙ̂ pa̒n tính, Xớ VH,TT&ZL fổi hơ̭p pơ̭i Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch tính tỏn dwa̒n kháw xát la̒ chwiên za ngiên kửw fát tliến xán fấm zu li̭ch, da̭i ziḙ̂n Xớ VH,TT&ZL, kác dơn bi̭ lưw hă̒nh thuô̭c Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch kác tính: Xơn La, Diḙ̂n Biên, Lai Châw pơ̭i TF Ha̒ Nô̭i têểnh kháw xát, tlái ngiḙ̂m kác diếm têểnh kuố tính.


Dwa̒n kháw xát pơ̭i tlái ngiḙ̂m kác xán fấm zu li̭ch kuố Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh tlêênh bu̒ng loo̒ng hô̒.

Năm 2020, ta̭i tính Fủ Tho̭, 8 tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng kôô̒ng pơ̭i TF Hô̒ Chỉ Minh ta̒ kỉ kết thwá thwâ̭n liên kết hơ̭p tác fát tliến zu li̭ch zai dwa̭n 2021-2020. Tloong chwiển thăm kwan, kháw xát, dwa̒n têểnh tlái ngiḙ̂m khôông zan văn hwả Mươ̒ng thu nhó khươ̭ loo̒ng thă̒nh fổ ớ Khắch xa̭n Hwa̒ Bi̒nh; thi̒m hiếw hwa̭t dôô̭ng báw tô̒n kác kôông tli̒nh khwa hoo̭c ớ Kâng biên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam thuô̭c xa̭ Bắc Foong (Kaw Foong); thướng thức ấm thư̭c kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác mỏn ăn dă̭c xán kuố Hwa̒ Bi̒nh pơ̭i hwa̭t dôô̭ng văn hwả, văn ngḙ̂ dâ̭m bán xắc kác zân tôô̭c Tâi Bắc; kháw xát vi̭nh Ngo̒l Hwa (Tân La̭c) pơ̭i hô̒ Hwa̒ Bi̒nh; tlái ngiḙ̂m khôông zan Khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Pa Khan Village Resort, Mai Châw Hideaway kôô̒ng khắch xa̭n Khwa Thănh (Mai Châw). 

Kwa Tlương tli̒nh la̒ kơ xớ kwan tloo̭ng tí teẻnh zả chất lươ̭ng, zởi thiḙ̂w kwáng bả xán fấm môô̭ch xổ twiển, diếm zu li̭ch thuô̭c khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dôô̒ng thơ̒i thư̭c hiḙ̂n kwi chể tliến khai thwá thwâ̭n hơ̭p tác fát tliến zu li̭ch khươ̭ kác tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng.


 

KÁC TIN KHÁC


“Kâl kaw poỏng ká” zư̭ hô̒n kốt zân ka Mươ̒ng

(HBDT) - Mă̭c zu̒ thuối i ta̒ kaw, mé kôô̒ng pơ̭i niê̒m dam mê, ti̒nh iêw chẳl poóng pơ̭i zân ka Mươ̒ng, Pa̒ Bu̒i Thi̭ Bḙ, xỏm Ngiê, xa̭ La̭c Xi̭ (Iên Thwí) ngă̒i no̒ i kâ̒n mâ̭n lưw zơ̭ hô̒n kốt kuố zân ka Mươ̒ng.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích dê̒n Ko̒ La̒w kôô̒ng pơ̭i di̒nh Lảw

(HBDT) - WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí bươ̒ tố tlức hô̭i ngi̭ thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích li̭ch xứ di̒nh Lảw xa̭ Hưng Thi kôô̒ng pơ̭i dê̒n Ko̒ La̒w, xa̭ Thôổng Nhất.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.