(HBDT) - Ngă̒i 20/12, Xớ VH,TT&ZL tố tlức hô̭i ngi̭ thôông bảw kết kwá xơ bô̭ khai kwâ̭t kháw kố 2 zi tích kấp kuốc za mải khṷ la̒ng Vă̒nh, xa̭ Iên Fủ kôô̒ng pơ̭i hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn). Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lă̭nh da̭w Viḙ̂n kháw kố hoo̭c, Tlung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn, WBNZ xa̭ Tân Lâ̭p pơ̭i xa̭ Iên Fủ.

Tiển xi̭ Ngwiḙ̂n Viḙ̂t, Zảm dôốc Tlung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả bảw kảw kết kwá khai kwâ̭t kháw kố 2 zi tích kuốc za hang xỏm Tla̭i kôô̒ng pơ̭i mải khṷ la̒ng Vă̒nh (La̭c Xơn).
 
Thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 1052, ngă̒i 06/5/2022 kuố Bô̭ VH,TT&ZL wê̒l wiḙ̂c khai kwâ̭t kháw kố, Xớ VH,TT&ZL chí da̭w Báw ta̒ng tính fổi hơ̭p pơ̭i Viḙ̂n kháw kố hoo̭c, Viḙ̂n Ha̒n lâm Khwa hoo̭c xa̭ hô̭i Viḙ̂t Nam. Tlung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả, khai kwâ̭t kháw kố ớ zi tích kấp kuốc za mải khṷ la̒ng vă̒nh ớ xỏm Vă̒nh, xa̭ Iên Fủ kôô̒ng pơ̭i zi tích kháw kố kấp kuốc za hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p (La̭c Xơn). Têểnh măi, kôông tác khai kwâ̭t kháw kố 2 zi tích kuốc za i ta̒ hwa̒n thă̒nh. Kết kwá khai kwâ̭t la̒ nguô̒n tư liḙ̂w mởi, kóp fâ̒n la̒ foong fủ thêm nô̭i zung Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n thiết thư̭c cho kôông tác kí niḙ̂m 90 năm xác lâ̭p, ngiên kửw nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh ớ Viḙ̂t Nam, tôn binh zả tli̭ zi xán văn hwả, tli ân nha̒ kháw kố hoo̭c mo̭l Fáp Madeilen Colani kôô̒ng tư̒ thể hḙ̂ ta̒n kác nha̒ ngiên kửw tiê̒n xứ, kwán lỉ văn hwả tloong pơ̭i wa̒i nước.

Zi tích kháw kố kấp kuốc za mải khṷ la̒ng Vă̒nh, thơ̒i zan khai kwâ̭t pớ ngă̒i 15/5 - 15/10/2022, khai kwâ̭t 4 hủ thám xát kôô̒ng pơ̭i 1 hủ khai kwâ̭t kỏ ziḙ̂n tích 39m2. Ta̒ thi̒m dố dẩw bết kuố môô̭ch xổ pếp kúi, ta̒n kác kṷm xiêng dôô̭ng bâ̭t kôô̒ng ta̒n kác kṷm ho̒n khṷ kuô̭i kỏ thế liên kwan têểnh pu̒ng ớ chể tác kôông kṷ hal miểng chể biển kải ăn kuố mo̭l tiê̒n xứ ớ mải khṷ la̒ng Vă̒nh; ta̒n kác hủ pên wa̒i hang chăng thi̒m ản dố dẩw bết zi tích. Tloong ta̒n hủ khai kwâ̭t pơ̭i thảm xát ta̒ thu ản khổi lươ̭ng khả tư̒ zi bâ̭t, chú iểw la̒ dô̒ khṷ, dô̒ xiêng, dô̒ gổm kôô̒ng nhwiḙ̂n thế; kỏ thêm 7 niên da̭i twiḙ̂t dổi cho zi tích mải khṷ la̒ng Vă̒nh, khăw khi kỏ kết kwá hiḙ̂w chỉnh woo̒ng kâl xḙ kỏ niên da̭i twiḙ̂t dổi khởm nhất ớ zi tích ni̒ lêênh têểnh 25 tliḙ̂w năm kắch ngă̒i măi.

Zi tích kháw kố kấp kuốc za hang xỏm Tla̭i, thơ̒i zan khai kwâ̭t pớ ngă̒i 15/5-15/10/2022, khai kwâ̭t 4 hủ pơ̭i tống ziḙ̂n tích 37m2. Khai kwâ̭t fâ̒n ko̒n la̭i kuố tơ̒ng văn hwả tloong loo̒ng hang xỏm Tla̭i ớ ta̒n kác hủ H2 pơ̭i H3, xác di̭nh tỉnh xảw tlô̭n, mé fa̭m bi ko̒n ngwiên wḙn kuố zi tích; khai kwâ̭t hủ H1 pơ̭i TS 1 pên wa̒i liê̒n kê̒l hang xỏm Tla̭i; thu ản nhỏm kác zi tích pếp kúi, ta̒n kác táng/khổi khṷ kêl lêênh la̒ miểng chể tác kôông kṷ khṷ, xiêng kôô̒ng tư̒ khá năng kỏ liên kwan têểnh hwa̭t dôô̭ng chể biển kải ăn kuố mo̭l tiê̒n xứ; thu thâ̭p ản môô̭ch lươ̭ng mâ̭w fṷc bṷ cho kôông tác fân tích zảm di̭nh niên da̭i twiḙ̂t dổi, ba̒w tứ kôô̒ng fẩn hwa… thu thâ̭p ản khổi lươ̭ng tư̒ zi tích, chú iểw la̒ dô̒ khṷ, dô̒ xiêng kôô̒ng pơ̭i ít dô̒ gổm; kỏ thêm 1 niên da̭i twiḙ̂t dổi cho hang xỏm Tla̭i.

Ớ ta̭i hô̭i ngi̭, ta̒n kác da̭i biếw i ta̒ dê̒ xwất, kiển ngi̭ môô̭ch xổ bẩn dê̒ nhơ: tiếp tṷc cho tliến khai kôông tác ngiên kửw pơ̭i khai kwâ̭t pă̒ng fương fáp bi tư liḙ̂w nhă̒m lḙ̂ mâ̭w fân tích niên da̭i twiḙ̂t dổi mởi cho 2 zi tích; xâi zư̭ng hô̒ xơ dăng kỉ xếp ha̭ng zi xán kấp kuốc za dă̭c biḙ̂t cho 2 zi tích.

KÁC TIN KHÁC


“Kâl kaw poỏng ká” zư̭ hô̒n kốt zân ka Mươ̒ng

(HBDT) - Mă̭c zu̒ thuối i ta̒ kaw, mé kôô̒ng pơ̭i niê̒m dam mê, ti̒nh iêw chẳl poóng pơ̭i zân ka Mươ̒ng, Pa̒ Bu̒i Thi̭ Bḙ, xỏm Ngiê, xa̭ La̭c Xi̭ (Iên Thwí) ngă̒i no̒ i kâ̒n mâ̭n lưw zơ̭ hô̒n kốt kuố zân ka Mươ̒ng.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích dê̒n Ko̒ La̒w kôô̒ng pơ̭i di̒nh Lảw

(HBDT) - WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí bươ̒ tố tlức hô̭i ngi̭ thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích li̭ch xứ di̒nh Lảw xa̭ Hưng Thi kôô̒ng pơ̭i dê̒n Ko̒ La̒w, xa̭ Thôổng Nhất.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.