(HBDT) - Chăng tluổ thế thaw thă̒nh tích kaw mo̒ foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) kwâ̒n chủng kuố tính năm 2022 tê̒w kỏ ta̒n zẩw ẩn kwan tloo̭ng. Foong tla̒w TZTT kwâ̒n chủng, nối bâ̭t nhất la̒ Da̭i hô̭i TZTT kác kấp tính lâ̒n thử VII, năm 2022, xư̭ kiḙ̂n TZTT ká nhất twa̒n tính. Xoong xoong pơ̭i di̭, ản xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n pớ tính têểnh kơ xớ kôô̒ng kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, foong tla̒w kwâ̒n chủng tiếp tṷc kỏ kác chwiến biển tích kư̭c, thu hút kho̭m mo̭l tham za tâ̭p lwiḙ̂n.Kác vâ̭n dôô̭ng biên thi dẩw môn kẻw ko tloong tlương tli̒nh Da̭i hô̭i TZTT
 kác kấp tính lâ̒n thử VII, năm 2022.

Thă̒nh kôông kuố Da̭i hô̭i TZTT kác kấp tính lâ̒n thử VII bớ tha môô̭ch chă̭ng khả mởi cho xư̭ fát tliến pê̒n bư̭ng kuố foong tla̒w TZTT kwâ̒n chủng ká wê̒l pê̒ hôô̭ng lâ̭n chiê̒w khu. Da̭i hô̭i TZTT ản tố tlức thew kác kấp: kấp xa̭; kấp hwiḙ̂n pơ̭i kấp kôô̒ng kác ngă̒nh; kấp tính. 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn tố tlức Da̭i hô̭i TZTT kấp xa̭, da̭t 100%, bươ̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Tlung bi̒nh mô̭i dơn bi̭ tố tlức pớ 5-7 môn thi dẩw, tloong di̭ kỏ 2-3 môn thế thaw zân tôô̭c. 10/10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tố tlức Da̭i hô̭i TZTT kấp hwiḙ̂n. Hal ngă̒nh Bô̭ CHKZ tính kôô̒ng Kâng an tính twiến cho̭n vâ̭n dôô̭ng biên (VDB) tham za tlănh ta̒i kác môn thế thaw tloong khuôn khố da̭i hô̭i. Da̭i hô̭i TZTT kấp hwiḙ̂n tố tlức 8-10 môn thi dẩw. Pơ̭i xư̭ chwấn bi̭ ki̭ lươ̭ng, chu dảw, ngiêm túc, tư̒ diḙ̂ fương tố tlức da̭i hô̭i da̭t chất lươ̭ng chwiên môn tốt nhơ kác hwiḙ̂n: La̭c Thwí, Kaw Foong, Iên Thwí, Tân La̭c.

Dổi pơ̭i kấp tính, Da̭i hô̭i TZTT tính thu hút tlêênh 1.400 VDB, tham za tlănh ta̒i ớ 15 môn thi dẩw kôô̒ng 122 bô̭ hwi tlương. Diê̒w tảng gi nhâ̭n la̒ kôông tác tố tlức kác môn thi dẩw tloong tlương tli̒nh da̭i hô̭i dám báw an twa̒n, xác di̭nh du̒ng thă̒nh tích kuố VDB pơ̭i ta̒n kác dơn bi̭ tham zư̭. Hết ki̒ Da̭i hô̭i TZTT tính lâ̒n thử VII, dwa̒n VDB hwiḙ̂n Tân La̭c xwất xắc ză̒nh bi̭ tlỉ nhất twa̒n dwa̒n; ớ bi̭ tlỉ thử hal la̒ dwa̒n VDB hwiḙ̂n La̭c Xơn; bi̭ tlỉ thử tiếp thew la̒ dwa̒n VDB hwiḙ̂n Kim Bôi. Dă̭c biḙ̂t chăng thế chăng nhắc têểnh lḙ̂ khai ma̭c Da̭i hô̭i TZTT tính lâ̒n thử VII ziḙ̂n tha thă̒nh kôông, tlang tloo̭ng, pui thươi, zư̭c zơ̭ xắc mă̒w, tí la̭i ẩn tươ̭ng thôốch tḙp tloong loo̒ng Nhân zân.

Ản tố tlức pớ kấp lơ xớ têểnh kấp tính, Da̭i hô̭i TZTT kác kấp ta̭w ản xân chơi thế thaw lee̒nh mă̭nh, bố ích cho kác tơ̒ng lớp nhân zân; hḙ̂ thôổng thiết chể văn hwả kơ xớ fṷc bṷ wiḙ̂c tâ̭p lwiḙ̂n, thi dẩw tơ̒ng pước ản kúng kố, tăng kươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí fát tliến mă̭nh mḙ foong tla̒w TZTT kwâ̒n chủng. Ta̭i Da̭i hô̭i TZTT (kôông tli̒nh TZTT) ản kái ta̭w, xướ, xâi mởi.

Ngăl pớ tâ̒w năm 2022, Xớ VH,TT&ZL chí da̭w thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kuô̭c bâ̭n dôô̭ng ‘Twa̒n zân ze̒n lwiḙ̂n thân thế thew gương Bác Hô̒ bi̭ da̭i”. Ha̒ng năm, kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính kôô̒ng kác diḙ̂ fương tố tlức tư̒ zái thế thaw nhă̒m ta̭w xân chơi, zaw lưw cho mo̭i dổi tươ̭ng, pớ hoo̭c xinh, xinh biên, thănh niên têểnh kôông chức, biên chức, mo̭l law dôô̭ng, mo̭l kaw thuối… Tloong năm 2022, kỏ tlêênh 680 zái thế thaw kác kấp ản tố tlức, kóp fâ̒n ta̭w xư̭ chwiến biển tloong nhâ̭n thức, hă̒nh dôô̭ng kuố mo̭l zân tloong wiḙ̂c tham za hwa̭t dôô̭ng TZTT. Dôô̒ng thơ̒i nhân hôô̭ng, zwi tli̒ 828 kâw la̭c bô̭ TZTT kơ xớ, tư̒ nhất la̒ môn boỏng chwiê̒n pơ̭i 215 kâw la̭c bô̭, kâ̒w lôông 135, boỏng tả 94, diê̒n kinh 77, tấi kâ̭i 64, pẳnh nả 60. Zấp ni̒, xổ mo̭l tâ̭p lwiḙ̂n TZTT thươ̒ng xwiên kuố tính la̒ 300.730 mo̭l (da̭t 35,2% tôống zân xổ); tí lḙ̂ za di̒nh thế thaw chiểm 26,5% tôống xổ hô̭ zân…

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Niê̒m, Zảm dôốc Xớ VH,TT&ZL cho hăi: "Khăw hơn 2 năm chi̭w ắnh hướng kuố zi̭ch bḙ̂nh Covid-19, têểnh ka̭ ti̒nh hi̒nh ản kiếm xwát tloong ká nước, kỏ thế pô̭ tloong năm 2022, kác hwa̭t dôô̭ng, xư̭ kiḙ̂n văn hwả, thế thaw, zu li̭ch kuố tính i ta̒ pắt dâ̒w xôi dôô̭ng tlớ la̭i. Pô̭ tluổ foong tla̒w TZTT kwâ̒n chủng i da̭t ản tư̒ kết kwá ẩn tươ̭ng. Ta̒n kác dwa̒n vâ̭n dô̭ng biên tính tham zư̭ hô̭i thi, ngă̒i hô̭i kuố khu bư̭c pơ̭i twa̒n kuốc kỏ ản thử ha̭ng kaw. Kác chí tiêw fát tliến xư̭ ngiḙ̂p TZTT tê̒w da̭t ản pơ̭i bươ̭t kể hwă̭ch zaw nhơ: xổ hô̭ za di̒nh thế thaw, xổ mo̭l tham za tâ̭p lwiḙ̂n TZTT thươ̒ng xwiên da̭t 100,1% kể hwă̭ch; kâw la̭c bô̭, kôô̭ng tác biên TZTT da̭t 100% kể hwă̭ch. Tloong năm bươ̒ kwa i ta̒ kỏ tlêênh 680 zái thế thaw kác kấp ản tố tlức, thu hút tlêênh 66.700 VDB tham za tlănh ta̒i. Dă̭c biḙ̂t, Da̭i hô̭i TZTT kác kấp tính lâ̒n thử VII, năm 2022 ziḙ̂n tha an twa̒n, thă̒nh kôông. Kác hwa̭t dôô̭ng TZTT pớ tính têểnh kơ xớ lan twá hôô̭ng khắp, ta̭w kôông khỉ pui thươi, xôi nối, la̒ foong fủ thêm tơ̒i khôổng văn hwả, tinh thâ̒n kuố Nhân zân, tăng kươ̒ng khức khwé, xư̭ dwa̒n kết, zaw lưw, kóp fâ̒n thúc tấi foong tla̒w TZTT kwâ̒n chủng tính fát tliến, khới xắc”.


KÁC TIN KHÁC


“Kâl kaw poỏng ká” zư̭ hô̒n kốt zân ka Mươ̒ng

(HBDT) - Mă̭c zu̒ thuối i ta̒ kaw, mé kôô̒ng pơ̭i niê̒m dam mê, ti̒nh iêw chẳl poóng pơ̭i zân ka Mươ̒ng, Pa̒ Bu̒i Thi̭ Bḙ, xỏm Ngiê, xa̭ La̭c Xi̭ (Iên Thwí) ngă̒i no̒ i kâ̒n mâ̭n lưw zơ̭ hô̒n kốt kuố zân ka Mươ̒ng.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích dê̒n Ko̒ La̒w kôô̒ng pơ̭i di̒nh Lảw

(HBDT) - WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí bươ̒ tố tlức hô̭i ngi̭ thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích li̭ch xứ di̒nh Lảw xa̭ Hưng Thi kôô̒ng pơ̭i dê̒n Ko̒ La̒w, xa̭ Thôổng Nhất.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.