(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (1-2/5), ta̭I diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭, WBNZ xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) tố tlức Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n akcs zân tôô̭c thiếw xổ kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai. Twâ̒n lḙ̂ thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i zu kheéch tloong, wa̒I hwiḙ̂n têểnh tham kwan, tlái ngiḙ̂m.


Tiết mṷc văn ngḙ̂ dă̭c xắc ớ Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả – zu li̭ch kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai (Kaw Foong). 

Bi̒nh Thănh la̒ xa̭ bu̒ng loo̒ng hô̒ khôông Da̒, kỏ twiển ta̭ng khả tính 435 ti kwa, thwâ̭n tiḙ̂n cho kheéch tloong nước, wa̒i nước têểnh thăm kwan zu li̭ch. Zấp ni̒, tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭ kỏ môô̭ch xổ zwănh ngiḙ̂p dâ̒w tư, xúc tiển hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng, zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng nhơ: Kôông ti KF Lahills Hwa̒ Bi̒nh, Kôông ti MoraGroup, Kôông ti KF BeruGroup, HTX zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭. 

Tloong khuôn khố Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kṷm xa̭, tư̒ tlương tli̒nh, hwa̭t dôô̭ng kwáng bả zu li̭ch, xán fấm zu li̭ch, tôn binh ta̒n kác zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng i ta̒ ziḙ̂n tha. Nhân zân pơ̭i zu kheéch ản thướng thức ta̒n kác tiết mṷc văn hwả, văn ngḙ̂ dă̭c xắc kuố Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n kác zân tôô̭c thiếw xổ tloong kṷm; têm zaw lưw văn gḙ̂ cha̒w mơ̒ng xa̭ Bi̒nh Thănh da̭t chwấn nôông thôn mởi; hô̭i thi nổ ăn "Pươ̭ kơm za di̒nh ẩm áp iêw thương” kôô̒ng pơ̭i thăm kwan ta̒n kác zna ha̒ng tlưng pă̒i xán fấm kuố ta̒n kác hô̭ la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng.

KÁC TIN KHÁC


Hô̭i tháw khwa hoo̭c wê̒l zả tli̭ zi tích hang xỏm Tla̭i pơ̭i mải dả la̒ng Vă̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 13/9, Xớ VH,TT&ZL tố tlức Hô̭i tháw khwa hoo̭c wê̒l zả tli̭ 2 zi tích gô̒m: hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p pơ̭i mải dả la̒ng Vă̒nh, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn). Zư̭ hô̭i tháw kỏ Fỏ Zảw xư, Tiển xi̭ Bu̒i Văn Liêm, tha̒nh biên Hô̭i dôô̒ng zi xán văn hwả kuốc za, Tôống Biên tâ̭p Ta̭p tlỉ Kháw kố hoo̭c; da̭i ziḙ̂n ta̒n kác Xớ, ngă̒nh tlức năng; ta̒n kác nha̒ ngiên kửw khwa hoo̭c kháw cố kuố Viḙ̂n Kháw kố hoo̭c; Viḙ̂n Diḙ̂ Chất; Tlung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả; WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Teẻnh zẩl tiê̒m năng zu li̭ch xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c

(HBDT) - Nă̒m ớ miểng ză̭l 1.000 m xo pơ̭i mă̭t dác biến, ta̒n xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c, tloong di̭ kỏ xa̭ Vân Xơn ka̭ no i kỏ khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, maách mé, foong kắnh hu̒ng bi̭, hwang xơ. Vân Xơn tang hi̒nh thă̒nh môôchj xổ twiển, diếm tí zu kheéch kỏ thế check in, khảm fả pơ̭i tlái ngiḙ̂m. Ta̒n ta̒i ngwiên zu li̭ch tư̭ nhiên, zu li̭ch nhân băn tang ản teẻnh zẩl.

Kâl thi̭ xỏm Mó - Kâl zi xán Viḙ̂t Nam

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i bán Lác, hang Lảng, hang Piê̒ng Kém, kâl thi̭ xỏm Mó - kâl zi xán Viḙ̂t Nam gẳn pỏ pơ̭i bu̒ng tất Mươ̒ng Thươ̭ng, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw). Môô̭ch xổ mo̭l la̒ zu li̭ch ớ diḙ̂ fương tang ấp ú la̒ ỉ tướng xâi zư̭ng chuô̭i hwa̭t dôô̭ng tlái ngiḙ̂m kôô̒ng li̭ch tli̒nh kâl thi̭ xỏm Mó - bán Lác - hang Piê̒ng Kém tí kóp fâ̒n zởi thiḙ̂w, kwáng bả wê̒l diếm têểnh Chiê̒ng Châw thươi thôốch, zoong la̭i zả tli̭ li̭ch xứ pơ̭i ză̒w bán xắc văn hwả Thải.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh hút kheéch

(HBDT) - Hô̭i tṷ tâ̒i tú ta̒n kác iểw tổ: ta̒i ngwiên thiên nhiên foong fủ, nê̒n văn hwả dâ̭m da̒ bán xắc gẳn pơ̭i "miê̒n tất xứ thi”, bi̭ tlỉ diḙ̂ lỉ khânh Ha̒ Nô̭i, Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong ta̒n diếm têểnh thu hút kho̭m kheéch zu li̭ch tloong nước, kuốc tể.