(HBDT) - Ngă̒i 10/5, ớ ta̭i thă̒nh fổ Hái Foo̒ng, Báw ta̒ng Hái Foo̒ng fổi hơ̭p pơ̭i Báw ta̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh tố tlức khai tlương tlưng pă̒i chwiên dê̒ "Zi xán Văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh”, Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng nă̒m tloong chuô̭l ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m 68 năm ngă̒i zái foỏng Hái Foo̒ng (13/5/1955 - 13/5/2023) kôô̒ng pơ̭i Lḙ̂ hô̭i Hwa Fươ̭ng tó Hái Foo̒ng năm 2023.


Tiết mṷc ngḙ̂ thwâ̭t dă̭c xác ản biếw ziḙ̂n ta̭i khai ma̭c tlưng pă̒i chwiên dê̒ "Zi xán Văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh”. 

Ta̭i foo̒ng tlưng pă̒i chwiên dê̒ " Zi xán Văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh” kỏ hơn 250 ta̒i liḙ̂w, hiḙ̂n bâ̭t kôốc, ắnh tư liḙ̂w zởi thiḙ̂w wê̒l 4 zi xán văn hwả fi bâ̭t thế tiêw biếw kuố zân tôô̭c Mươ̒ng tính hwa̒ Bi̒nh i ta̒ ản zoong paw Zănh mṷc zui xán văn hwả fi bâ̭t thế Kuốc za, gô̒m: Ngḙ̂ thwâ̭t Chiêng Mươ̒ng, Mo Mươ̒ng, Tli thức li̭ch Doi (li̭ch tle) pơ̭i lḙ̂ hô̭i Khai Ha̭ zân tôô̭c Mươ̒ng; zởi thiḙ̂w wê̒l xưw tâ̭p gổm kố tloong mô̭ Mươ̒ng; xưw tâ̒m tâ̭p tlôổng dôô̒ng pơ̭i kố bâ̭t dô̒ tôô̒ng; ngê̒ thú kôông tliê̒n thôổng zân tôô̭c Mươ̒ng kôô̒ng pơ̭i 7 lwa̭i hi̒nh zi xán văn hwả fi bâ̭t thế zân tôô̭c Mươ̒ng tính hwa̒ Bi̒nh, gô̒m: thiểng pô̭ - chư̭ biết, văn hoo̭c zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, tli thức zân zan, lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng, ngḙ̂ thwâ̭t tli̒nh ziḙ̂n zân zan. 

Tling zi xán văn hwả ta̒n kác zân tôô̭c Viḙ̂t Nam, zi xán văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ dẩw ẩn dâ̭m nét tlong tư̒ li̭nh bư̭c, thế hiḙ̂n ho̭ nét tloong kiển tlúc nha̒ xa̒n, tlang fṷc zân tôô̭c, văn hwả ấm thư̭c, tloong ta̒n kác zi tích li̭ch xứ văn hwả, kố bâ̭t kôô̒ng pơ̭i ớ ta̒n kác li̭ch bư̭c: foong tṷc tâ̭p kwản, lḙ̂ hô̭i, tỉn ngươ̭ng, tôn zảw, thiểng pô̭, âm nha̭c, ngḙ̂ thwâ̭t biếw ziḙ̂n. Mo̭l Mươ̒ng ớ Hwa̒ Bi̒nh ka̭ no̒ i tư̭ ha̒w la̒ kải nôi kuố nê̒n "văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” nối thiểng kắch ngă̒i măi tlêênh hal ba̭n năm. 

Dơ̭t tlưng pă̒i ni̒ ziḙ̂n tha pớ ngă̒i 10/5 têểnh hết ngă̒i 10/6. Mo̭l zân Hái Foo̒ng kôô̒ng pơ̭i zu kheéch xḙ ản hwa̒ mêê̒nh kôô̒ng ta̒n bái hwa̒ tẩw Chiêng, kâw hát, diḙ̂w muổ dă̭c xắc, ta̒n kác mỏn ăn dă̭c tlưng zoong hương bi̭ kuố khṷ hâ̒ng: kơm lam, kô̭ lả, ha̭w toỏng…. Kwa di̭ nhă̒m tí zởi thiḙ̂w têểnh kản bô̭, nhân zân Hái Foo̒ng kôô̒ng zu kheéch wê̒l nét thôốch, bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng thôốch tḙp kuố zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n tôn binh pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng tloong kôô̭ng dôô̒ng ta̒n kác zân tôô̭c Viḙ̂t Nam…

KÁC TIN KHÁC


Hô̭i tháw khwa hoo̭c wê̒l zả tli̭ zi tích hang xỏm Tla̭i pơ̭i mải dả la̒ng Vă̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 13/9, Xớ VH,TT&ZL tố tlức Hô̭i tháw khwa hoo̭c wê̒l zả tli̭ 2 zi tích gô̒m: hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p pơ̭i mải dả la̒ng Vă̒nh, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn). Zư̭ hô̭i tháw kỏ Fỏ Zảw xư, Tiển xi̭ Bu̒i Văn Liêm, tha̒nh biên Hô̭i dôô̒ng zi xán văn hwả kuốc za, Tôống Biên tâ̭p Ta̭p tlỉ Kháw kố hoo̭c; da̭i ziḙ̂n ta̒n kác Xớ, ngă̒nh tlức năng; ta̒n kác nha̒ ngiên kửw khwa hoo̭c kháw cố kuố Viḙ̂n Kháw kố hoo̭c; Viḙ̂n Diḙ̂ Chất; Tlung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả; WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Teẻnh zẩl tiê̒m năng zu li̭ch xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c

(HBDT) - Nă̒m ớ miểng ză̭l 1.000 m xo pơ̭i mă̭t dác biến, ta̒n xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c, tloong di̭ kỏ xa̭ Vân Xơn ka̭ no i kỏ khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, maách mé, foong kắnh hu̒ng bi̭, hwang xơ. Vân Xơn tang hi̒nh thă̒nh môôchj xổ twiển, diếm tí zu kheéch kỏ thế check in, khảm fả pơ̭i tlái ngiḙ̂m. Ta̒n ta̒i ngwiên zu li̭ch tư̭ nhiên, zu li̭ch nhân băn tang ản teẻnh zẩl.

Kâl thi̭ xỏm Mó - Kâl zi xán Viḙ̂t Nam

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i bán Lác, hang Lảng, hang Piê̒ng Kém, kâl thi̭ xỏm Mó - kâl zi xán Viḙ̂t Nam gẳn pỏ pơ̭i bu̒ng tất Mươ̒ng Thươ̭ng, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw). Môô̭ch xổ mo̭l la̒ zu li̭ch ớ diḙ̂ fương tang ấp ú la̒ ỉ tướng xâi zư̭ng chuô̭i hwa̭t dôô̭ng tlái ngiḙ̂m kôô̒ng li̭ch tli̒nh kâl thi̭ xỏm Mó - bán Lác - hang Piê̒ng Kém tí kóp fâ̒n zởi thiḙ̂w, kwáng bả wê̒l diếm têểnh Chiê̒ng Châw thươi thôốch, zoong la̭i zả tli̭ li̭ch xứ pơ̭i ză̒w bán xắc văn hwả Thải.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh hút kheéch

(HBDT) - Hô̭i tṷ tâ̒i tú ta̒n kác iểw tổ: ta̒i ngwiên thiên nhiên foong fủ, nê̒n văn hwả dâ̭m da̒ bán xắc gẳn pơ̭i "miê̒n tất xứ thi”, bi̭ tlỉ diḙ̂ lỉ khânh Ha̒ Nô̭i, Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong ta̒n diếm têểnh thu hút kho̭m kheéch zu li̭ch tloong nước, kuốc tể.