Ta̒n năm khânh ni, kôông tác zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho fṷ nư̭ pơ̭i hô̭ tlơ̭ ỉ pả khới ngiḙ̂p ản ta̒n kác kấp Hô̭i LHFN thă̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh dă̭c biḙ̂t kwan tâm, nhất la̒ dổi pơ̭i ỉ pả nge̒w, ỉ pả ớ nôông thôn, bu̒ng zân tô thiếw khổ.


Hô̭i LHFN fươ̒ng Kwi̒nh Lâm (thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh) tă̭ng tlu zôổng cho chi̭ Bă̭ch Thi̭ Nṷ, hô̭i biên ỉ pả tố 1 - hô̭i biên hô̭ nge̒w, hwa̒n kắnh khỏ khăn.

 

Dôô̒ng chỉ Fa̭m Thi̭ Fương, Chú ti̭ch Hô̭i LHFN thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh cho hăi: Hô̭ tlơ̭ ỉ pả xảng ta̭w khới ngiḙ̂p, fát tliến xán xwất la̒ zái fáp then chốt zúp ỉ pả tư̭ ta̭w ản wiḙ̂c la̒, fát tliến kinh tể tloong thư̭c hiḙ̂n la̒ Dê̒ ản 939 wê̒l hô̭ tlơ̭ ỉ pả khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025 kuố Hô̭i LHFN thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tí thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá dê̒ ản, ngăl pớ tâ̒w năm, Thă̒nh Hô̭i i ta̒ zee̒nh tư̒ thơ̒i zan nẳm pắt ngwiḙ̂n boo̭ng kuố ỉ pả, za̒ xwát hô̭i biên kỏ nhu kâ̒w khới ngiḙ̂p, khới xư̭ kinh zwănh, hô̭ tlơ̭ ỉ pả tiếp kâ̭n ta̒n nguô̒n bổn zo hô̭i kwán lỉ, nhất la̒ hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, hô̭ khỏ khăn tí thư̭c hiḙ̂n ỉ tướng kinh zwănh, fát tliến kinh tể, bươn lêênh thwát nge̒w pê̒n bư̭ng. Pớ di̭, zúp a̒n ủn ta̒n ma̭ng mă̭nh za̭n khới ngiḙ̂p, la̒ ză̒w tlỉnh dảng ngăl tlêênh kwêl hương mêê̒nh. 

Năm 2023, Hô̭i LHFN thă̒nh fổ cho̭n kứ 31 hô̭i biên tham za ta̒n kác lớp tâ̭p hwẩn khới ngiḙ̂p zo T.Ư hô̭i, tính hô̭i kôô̒ng pơ̭i ta̒n ngă̒nh tố tlức nhơ: "Nơng kaw năng lư̭c xán xwất nôông ngiḙ̂p, gẳn pơ̭i chuô̭i zả tli̭ cho hô̭i biên, ỉ pả”; "Nơng kaw năng lư̭c zám nge̒w cho ta̒n kản bô̭ Hô̭i LHFN kấp xa̭ pơ̭i kản bô̭ la̒ kôông tác zám nge̒w chăng chwiên tlắch”; tâ̭p hwẩn cho ban kwán lỉ, thă̒nh biên hơ̭p tác xa̭/tố hơ̭p tác/tố liên kết; tâ̭p hwẩn khới ngiḙ̂p, dă̭i ngê̒ kắch băl ảw za̒i tlư̭c twiển… 

Pên keḙnh di̭, ta̒n kác hô̭i biên kỏ ta̒n kác xán fấm tiêw biếw tham za tlưng pă̒i pơ̭i zởi thiḙ̂w xán fấm ớ Da̭i hôi Hô̭i Zwănh nhân ỉ pả tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 nhơ: taanh kỏi (Tố liên kết taanh kỏi xwất khấw fươ̒ng Kwi̒nh Lâm), peẻnh kai (Tố liên kết xán xwất peẻnh kai xỏm hă̭nh Fúc, xa̭ Thi̭nh Minh), miển toong Chiển Tho̭, xa̭ Thi̭nh Minh. 

Dă̭c biḙ̂t, ta̒n kác kơ xớ zwi tli̒ ta̒n mô hi̒nh tố hơ̭p tác, tố liên kết i ta̒ hô̭ tlơ̭ tích kư̭c cho ta̒n kácc hô̭ xán xwất tiêw thṷ nôông xán ta̒n lwa̭i pơ̭i tôống khổ tiê̒n tlêênh 304 tliḙ̂w tôô̒ng. Tiêw biếw nhơ hô̭ tlơ̭ tiêw thṷ khwáng 1.000 tlải tlởng ka, 1.480 tlải pưới; 370 kg tlải kam, hôô̒ng xiêm; 230 kg miển, ôông ku, chểl hương; 210 kg tắc ta̒n kác lwa̭i; 70 lo̭ tinh zâ̒w kố khiḙ̂ kuố HTX nôông ngiḙ̂p Ban Zaw, xa̭ Thôổng Nhất… Kwa hwa̭t dôô̭ng kuố tố i ta̒ ta̭w diê̒w kiḙ̂n tí ỉ pả tăng thu nhâ̭p, kỏ thơ̒i zan tham za tố tlức hô̭i. Tloong năm, hô̭i i ta̒ hô̭ tlơ̭ thă̒nh lâ̭p 1 Tố hơ̭p tác "Zi̭ch bṷ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng” tố Thẳw, fươ̒ng Thải Bi̒nh. Wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p thiết thư̭c hô̭ tlơ̭ mo̭l zân khai thác, kinh zwănh zi̭ch bṷ zu li̭ch, lôông kâl, chăn nuôi. 

Dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch Hô̭i LHFN thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh cho hăi dẳi thêm: Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch wê̒l fổi hơ̭p dă̭i ngê̒ cho kaw dôô̭ng nôông thôn, Hô̭i LHFN thă̒nh fổ i ta̒ kỉ tlương tli̒nh fổi hơ̭p pơ̭i Tlung tâm ZZTX pơ̭i dă̭i ngê̒ thă̒nh fổ, Tlung tâm Hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng khai záng 23 lớp dă̭i ngê̒ cho 440 hô̭i biên. Xoong lớp hoo̭c ngê̒, 100% hoo̭c biên tê̒w ản kấp tlửng tlí ngê̒; 145 hô̭i biên kỏ wiḙ̂c la̒ thu nhâ̭p pớ 3 - 7 tliḙ̂w dôô̒ng/mo̭l/khảng. Fổi hơ̭p tố tlức 7 lớp chwiến zaw khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t cho 262 hô̭i biên tham za; fổi hơ̭p tố tlức hô̭i ngi̭ tư bẩn zởi thiḙ̂w wiḙ̂c la̒ cho 356 mo̭l, tloong di̭ 196 mo̭l la̒ hô̭i biên ỉ pả… 

Pên keḙnh di̭, tí hô̭ tlơ̭, nơmng kaw kwiê̒n năng kinh tể cho ỉ pả, ta̒n kác kấp hô̭i tiếp tṷc dăng kỉ pơ̭i kấp wí, tlỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương wê̒l khổ hô̭ nge̒w ản hô̭i zúp dơ̭ tloong năm thwát nge̒w; tấi mă̭nh hwa̭t dôô̭ng wí thác pơ̭i ngân ha̒ng kôô̒ng tố tlức tỉn zṷng nhơ: Wí thác kwa Ngân ha̒ng Tlỉnh xắch xa̭ hô̭i. Hô̭i Fṷ nư̭ thă̒nh fổ kwán lỉ 59 tố, 2.010 thă̒nh biên kôô̒ng pơ̭i zư nư̭ tlêênh 125 tí dôô̒ng; Ngân ha̒ng Nôông ngiḙ̂p, hô̭i kwán lỉ 14 tố pơ̭i 268 hô̭ wăl bổn, zư nơ̭ 35 tí dôô̒ng; Zư̭ ản SEDA 1.345 thă̒nh biên tham za pơ̭i tôống zư nơ̭ tlêênh 19,9 tí dôô̒ng; Zư̭ ản ta̒i tlỉnh bi mô Ki̒ Xơn kỏ tôống zư nơ̭ tlêênh 5.1 tí dôô̒ng pơ̭i 754 thă̒nh biên.


KÁC TIN KHÁC


Fát dôô̭ng tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiếp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh

Ngă̒i 27/11, ớ Kung văn hwả tính, Ban Chí da̭w (BCD) kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính tê̒w pơ̭i Kṷc Zân khổ - Bô̭ I tể tố tlức Lḙ̂ fát dôô̭ng Tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiấp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh (KHHZD) ớ ta̒n kác tính bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ pơ̭i miê̒n nủi (ZTTK&MN), kỏ mớc té kaw. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BCD kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w Kṷc Zân khổ kôô̒ng môô̭ch khổ xớ, ngă̒nh kuố tính.

Tlêênh 149 tí dôô̒ng cho văl hô̭ nge̒w va̒ dổi tươ̭ng chỉnh xăắch

10 khảng năm 2023, zwănh xổ cho văl tỉn zṷng chỉnh xăắch tlênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̭t 149,05 tí dôô̒ng, tlêênh 4,1 ngi̒n lươ̭t hô̭ nge̒w va̒ kác dổi tươ̭ng chỉnh xăắch khác ản văl vổn. Dêểnh ka̒ ni̒, tôống zư nơ̭ tỉn zṷng chỉnh xăắch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̭t 519,3 tí dôô̒ng, khêênh 15 ngi̒n khách ha̒ng ko̒n zư nơ̭.

Xa̭ Bi̒nh Hém tư̒ zái fáp zám nge̒w pê̒n vư̭ng

Xác di̭nh ro̭ zám nge̒w pê̒n vư̭ng (GNBV) la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, thươ̒ng xwiên bê̒ lô za̒i, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân, dám báw an xinh xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, xa̭ Bi̒nh Hém (La̭c Xơn) da̭ tliển khai dôô̒ng bô̭, linh hwa̭t tư̒ zái fáp fu̒ hơ̭p. Nhơ̒ tỉ, xa̭ da̭t ản như̭ng kết kwả tích kư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

Hwiḙ̂n Lương xơn fẩn dẩw 100% tlươ̒ng hoo̭c da̭t chwwán kuốc xa paw năm 2025

Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n Lương Xơn da̭ tliến khai tư̒ zái fáp hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ tâ̒ng zảw zṷc – da̒w ta̭w thew tiêw chwấn kuốc za găne vởi tlư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh xâi zư̭ng nôông thôn mởi.


Chở tí tlươ̒ng hoo̭c thă̒nh nơi bất an twa̒n

Tlước ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m fáp lwâ̭t ngiêm tloo̭ng za tăng, mởi ni, Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân (KXNZ) tính kỏ kiển ngi̭ pơ̭i ngă̒nh ZZ&DT tính kâ̒n tăng kươ̒ng hơn nươ kôông tác kwán lỉ, zảw zṷc hoo̭c xinh tloong ta̒n kác tlươ̒ng hoo̭c tí ngăn ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m, thô̭i fa̭m.

Kwi̒ “Vi̒ mo̭l nge̒w” tính thu thêm ản hơn 190 tliḙ̂w dôô̒ng

Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 25/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 15/5/2023 kuố Ban Kwán lỉ Kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính vê̒l viḙ̂c xâi zư̭ng kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” pơi̭ kôông tác an xinh xa̭ hô̭i năm 2023; Kế hwă̭ch xố 48/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 9/10/2023 vê̒l hướng ửng kháng kaw diếm "Vi̒ mo̭l nge̒w” năm 2023. Lwi̒ kể tỉnh dêếnh 11h ngă̒i 22/11/2023, Ban Kwán lỉ kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính da̭ nhâ̭n ản ủng hô̭ kuố 128 tâ̭p thể pơ̭i 3 kả nhân tham za xâi zư̭ng kwi̭ pơ̭i tôổng xổ thiê̒n 2.763.501.827 dôô̒ng.