(HBDT) - Tlêênh ta̭ng khả zoong 3 kả thế bảw (dôông lă̭nh) kỏ thên khwa hoo̭c la̒ Catopuma temminckii, thuô̭c nhỏm I, zănh mṷc lwa̒i ngwi kấp, kwỉ hiểm ản ưw tiên báw bḙ̂ zoong ti paảnh, Bu̒i Văn Miên (TN 1988), tlủ ớ xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng ản dố, pắt zư̭. Kôô̒ng pơ̭i thô̭i "Bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm”, Bu̒i Văn Miên bi̭ Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính xứ fa̭t 4 năm tu̒…Mo̭l zân pắt kon thẳnh ớ khu bư̭c hâ̒ng kha̒ thuô̭c diḙ̂ pa̒n xa̭ Pa̒ Ko̒, hwiḙ̂n Mai Châw (ắnh chṷp khảng 7/2023).


Ngâm ha̭w i fái pắt

I chôổng nhơ Bu̒i Văn Miên, Tlâ̒n Ngoo̭c Lan (TN 1976) kôô̒ng pơ̭i Ngwiḙ̂n Thi̭ Wănh (TN 1979) kôô̒ng tlủ ớ xỏm Mẳi 2, xa̭ Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) tlêênh ta̭ng khả chớ thew 1 kon thẳnh hố chuổ wê̒l TF Hwa̒ Bi̒nh tí paảnh bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng ản dố, pắt zư̭, bi̭ TANZ TF Hwa̒ Bi̒nh zoong tha xét xứ kôô̒ng pơ̭i thô̭i "Bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm”, xứ fa̭t Tlâ̒n Ngoo̭c Lan 12 khảng tu̒ (tlew), Ngwiḙ̂n Thi̭ Wănh 9 khảng tu̒ (tlew). 

Thơ̒i zan kwa, kơ kwan tlức năng kuố tính ka̭ no̒ i tấi thẳn kôông tác dẩw tlănh, xứ lỉ ngiêm khắc ta̒n dổi tươ̭ng bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm. Nhơ ngă̒i 22/1/2021, ớ xa̭ Fủ ngiḙ̂ (La̭c Thwí), Foo̒ng Kắnh xát kinh tể - môi tlươ̒ng, Kâng an tính tê̒w pơ̭i Kâng an hwiḙ̂n La̭c Thwí ản dố, pắt kwa tang Dă̭ng văn Pắi (TN 1969), tlủ ớ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) zoong tlải fép 3 kon thẳnh hố chuổ (thuô̭c nhỏm 1B), kân nă̭ng khwáng 7kg ti paảnh. Tiếp di̭, kwa kôông tác năm ti̒nh hi̒nh, Dô̭i 3, Foo̒ng Kắnh xát kinh tể - môi tlươ̒ng ản dố ớ tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭ Hưng Thi (La̭c Thwí) kỏ dổi tươ̭ng Bu̒i Văn Diḙ̂p (TN 1980), tlủ ớ xỏm Mản kỏ dẩw hiḙ̂w, biếw hiḙ̂n tham za muô paảnh, zoong dôô̭ng bâ̭t hwnag za̭ (DBHZ). Khăw môô̭ch thơ̒i zan thew zo̭i, tố kôông tác Dô̭i 3 tê̒w pơ̭i Dô̭i Kắnh xát zaw thôông - tlâ̭t tư̭ (Kâng an hwiḙ̂n La̭c Thwí) kiếm tla, pắt zư̭ xe ô tô zo Bu̒i Văn Diḙ̂p lải, ản dố tlêênh xe chớ 6 kon dôô̭ng bâ̭t lwa̒i khí hwang za̭ (ta̒ chít, toỏng dả leḙnh), thuô̭c zeenh mṷc ngwi kấp, kwỉ hiểm nhỏm IIB. Ớ Kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla, Bu̒i Văn Diḙ̂p khai nhâ̭n muô 5 kon dôô̭ng bâ̭t hwang za̭ tí paảnh cho môô̭ch kheéch ha̒ng tă̭ch tha, tang tlêênh tang khả zoong ti paảnh. 

Mởi ni ngă̒i 14/9/2023, pớ nguô̒n tin bảw kuố kwâ̒n tlủng nhân zân, lư̭c lươ̭ng tlức năng Kâng an TF Hwa̒ Bi̒nh ản dố, pắt kwá tang hal ôông pa̒ Lê Mă̭nh Hu̒ng (TN 1972) pơ̭i Fa̭m Thi̭ Chwiên (TN 1971), tlủ ớ tố 1, fươ̒ng Zân Chú ta̒ng tlư̭, muô paảnh, bâ̭n chwiến dôô̭ng bâ̭t thuô̭c zeenh mṷc ngwi kấp, kwỉ hiểm. Tang bâ̭t thu ản la̒ 2 bi̒nh ha̭w ngâm, tloong di̭, 1 bi̒nh ngâm kon thẳnh chuổ pơ̭i 1 bi̒nh ngâm "tảl Xơn Zương” tê̒w thuô̭c nhỏm lwa̭i dôô̭ng bâ̭t hwang za̭, ngwi kấp, kwỉ hiểm kâ̒n ản báw bḙ̂ pơ̭i kẩm kinh zwănh thương ma̭i. Thew khai nhâ̭n kuố ta̒n kác dổi tươ̭ng ớ kơ kwan Kâng an, 2 bi̒nh ha̭w tlêênh ản Lê Mă̭nh Hu̒ng chớ ti paảnh ớ khu bư̭c fươ̒ng FươngLâm (TF Hwa̒ Bi̒nh) pơ̭i zả 13 tliḙ̂w dôô̒ng. 

Xứ lỉ ngiêm khắc hă̒nh bi muô paảnh dôô̭ng bâ̭t hwang za̭ 

Tlêênh diḙ̂ pa̒n tính, DBHZ kôô̒ng pơ̭i ta̒n xán fấm DBHZ kỏ nguô̒n kôốc tư̭ nhiên tlú iểw ản ta̒n dổi tươ̭ng muô paảnh, bâ̭n chwiến pớ miểng ni ti tla miểng no̭ tí zoong paảnh hăi tlung chwiến têểnh ta̒n diḙ̂ fương khác. Thươ̭ng tả Tlâ̒n Kuốc Hwa̒n, Fỏ Tlướng foo̒ng kắnh xát Kinh tể - môi tlươ̒ng, Kâng an tính cho hăi: Kwa kôông tác dẩw tlănh kuố lư̭c lươ̭ng tlức năng, wiḙ̂c muô paảnh, bâ̭n chwiến, tiêw thṷ DBHZ kỏ nguô̒n kôốc tư̭ nhiên ản ta̒n dổi tươ̭ng la̒ tinh bi, tư̒ thú dwa̭n tí kwa mă̭t kơ kwan tlức năng, Kôông tác dẩw tlănh pơ̭i ta̒n lwa̭i thô̭i fa̭m ni̒ tô̭l tư̒ khỏ khăn. Bi̒nh kwân mô̭i năm lư̭c lươ̭ng tlức năng tloong ká thắi tính chí ản dố, pắt zư̭ ản pớ 2 - 3 bṷ. Ká thắi ta̒n bṷ ản dố hăi dẳi, pắt zư̭ tê̒w bi̭ xứ lỉ ngiêm, hâ̒w hết bi̭ khới tổ xứ lỉ tlắch nhiḙ̂m hi̒nh xư̭. 

Thew thấm fản Lỉ Thi̭ Dwa̒n, Thấm fản TANZ tính, thơ̒i zan kwa, TANZ hal kấp tính i ta̒ zoong tư̒ bṷ ản liên kwan têểnh hă̒nh bi muô paảnh, ta̒ng tlư̭, bâ̭n chwiến, tiêw thṷ DBHZ tha xét xứ, twiên hi̒nh fa̭t thích tảng, tương xửng pơ̭i hă̒nh bi, tỉnh chất, mớc dô̭ fa̭m thô̭i kuố ta̒n bi̭ kả. Mé, tlêênh thư̭c tể kỏ khả tư̒ mo̭l ngỏ nhḙl mớc dô̭ hă̒nh bi mo̒ mêê̒nh la̒ tha. Nả cho la̒, bán thân nả chăng fái la̒ mo̭l ti pắt, pó ha̭i, nuôi nhốt DBHZ, chí xứ zṷng ta̒n kác xán fấm pớ DBHZ thi̒ "bô kan”. 

Tlước thư̭c tla̭ng di̭, tí nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác foo̒ng ngươ̒ pơ̭i i nhơ xứ fa̭t ngiêm bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ DBHZ, ngă̒i 5.11.2018, Hô̭i dôô̒ng Thấm fản TANZ Tổi kaw ban hă̒nh ngi̭ kwiết khổ 05/2018/NQ-HĐTP hưởng zâ̭n áp zṷng Diê̒w 234 pơ̭i 224 - Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭. Thew Ngi̭ kwiết, "nểw kả nhân, tố tlức kỏ hă̒nh bi ta̒ng tlư̭, xứ zṷng tlôốc, tim, bô̭ ta, bô̭ xiêng, puô̒ng gan… la̒ ta̒n bô̭ fâ̭n kơ thế chăng thế tắch tha ản wiḙ̂c khôổng kuố DBHZ hăi la̒ ta̒n xán fấm kuố DBHZ, dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm nhơ fôi dôô̭ng bâ̭t, mẳw, nô̭i ta̭ng, ta, lôông, xiêng, khâ̒ng, nga̒, chân moỏnh… i ản koi la̒ hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t pơ̭i fái ản xứ lỉ ngiêm” - Thấm fản Lỉ Thi̭ Dwa̒n pô̭ meḙnh.

KÁC TIN KHÁC


Hḙ̂ thôổng “mă̭t thâ̒n” zảm xát châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

Kác hi̒nh ắnh, kác lô̭i vi fa̭m ản hiḙ̂n lêênh ro̭ nét, rḙ̂ ra̒ng chwi xwất thôông tin, biến kiếm xwát fương tiḙ̂n, nhâ̭n ziḙ̂n ngươ̒i diê̒w khiến fương tiḙ̂n… cho thẩi xư̭ tiḙ̂n ích kuố xwiḙ̂c xứ zuṷng camera baw k wiḙ̂c dám báw châ̭t tư̭ an ta̒n zaw thôông (CTATZT) nỏi chung.

21 năm tu̒ cho 2 bi̭ kảw fa̭m thô̭i muô paảnh, tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ

Ngă̒i 21/11, Twa̒ ản Nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ tli̒nh tư̭ fúc thấm thew dơn khảng kảw kuố ta̒n bi̭ kảw Bu̒i Thă̒nh Nam (TN 1979) kôô̒ng pơ̭i Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn (TN 1974) tê̒w tlủ ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, bi̭ TANZ thă̒nh fổ zoong tha xét xứ pơ̭i twiên fa̭t ản tu̒ wê̒l thô̭i "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ” pơ̭i thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép ma twỉ”.

Khát boo̭ng kôổng hiển kwa ta̒n lả dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ

Tư̒ diḙ̂ fương tang la̒ ta̒n pước twiến khức khwé kấp xa̭ pơ̭i khảm ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ kấp hwiḙ̂n năm 2024. Kôô̒ng pơ̭i tinh thâ̒n xung kích kuố thuối tlé, tư̒ thănh niên i ta̒ biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ, khă̭n kha̒ng lêênh dươ̒ng too̒ng kwân. Mô̭i mo̒ lả dơn zoong thew tinh thâ̒n, tlắch nhiḙ̂m kuố thănh niên pơ̭i moong hảw ản kóp môô̭ch fâ̒n kôông khức paw kôông kuô̭c xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc.

Pớ bṷ pắt zư̭ 8 dổi tươ̭ng wê̒l hă̒nh bi “Gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng” ớ La̭c Xơn: Ba̒i hoo̭c tắt zả cho thải dô̭, hă̒nh bi koi thươ̒ng fáp lwâ̭t

Bất chấp ta̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, kỏ ta̒n kác hă̒nh bi kán tlớ hwa̭t dôô̭ng kuố kác kơ kwan, tố tlức, la̒ bất tlâ̭t tư̭ ớ diḙ̂ fương. Tư̒ mo̭l i ta̒ bưởng fái woo̒ng law lỉ tlỉnh la̒ ba̒i hoo̭c tắt zả cho ta̒n mo̭l kỏ thải dô̭ thắch thức, koi thươ̒ng fáp lwâ̭t.

Chiển xi̭ Kôông an tlé mưw chỉ, zuủng kám

(HBDT) – Dâ̒w năm 2023, Châ̒n Mă̭nh Dưức xuung foong thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ vṷ tloong Kôông an nhân zân. Tloong môi tlươ̒ng kwân ngṷ nhê̒w áp lưư̭c, chắch nhiḙ̂m, binh nhất Châ̒n Dưức Mă̭nh luôn thế hiḙ̂n xư̭ kâ̒w thi̭, tu zươ̭ng, re̒n liḙ̂n, tích kưư̭c ngiên kửw, hoo̭c hói dôô̒ng dô̭i, bước dâ̒w da̒ kỏ nhưửng doỏng kóp kwan tloo̭ng baw kôông wiḙ̂c chuung kuố dơn vi̭. Dă̭c biḙ̂t tloong kuô̭c chiển chôổng "ză̭c kúi” mởi ni, eenh zuủng kám law baw dảm chẳl zái kửw ngươ̒i zân bi̭ vắc kḙt, dớ la̭i ẩn tươ̭ng thôốch dḙp tloong loo̒ng nhân zân.

Ngwi hiếm pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chuô tú diê̒w kiḙ̂n kâ̒m lải xe

(HBDT) - Kwa tliến khai "Khảng kaw diếm an twa̒n zaw thôông (ATZT) cho hoo̭c xinh têểnh tlươ̒ng - khảng 9”, lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông (KXZT) Kâng an tính ản dố 306 tlươ̒ng hơ̭p hoo̭c xinh xứ zṷng xe mô tô, xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n bi fa̭m Lwâ̭t Zaw thôông ta̭ng khả bô̭. Tloong di̭, lô̭i bi fa̭m tlú iểw la̒ chăng tú dô̭ thuối kâ̒m lải fương tiḙ̂n, chăng kỏ chẩi fép lải xe hơ̭p lḙ̂, chăng puông mṷ báw hiếm, chớ mo̭l tlêênh xe chăng puông mṷ báw hiếm…