Tư̒ diḙ̂ fương tang la̒ ta̒n pước twiến khức khwé kấp xa̭ pơ̭i khảm ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ kấp hwiḙ̂n năm 2024. Kôô̒ng pơ̭i tinh thâ̒n xung kích kuố thuối tlé, tư̒ thănh niên i ta̒ biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ, khă̭n kha̒ng lêênh dươ̒ng too̒ng kwân. Mô̭i mo̒ lả dơn zoong thew tinh thâ̒n, tlắch nhiḙ̂m kuố thănh niên pơ̭i moong hảw ản kóp môô̭ch fâ̒n kôông khức paw kôông kuô̭c xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc.


Ban Chí hwi kwân xư̭ fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ (TF Hwa̒ Bi̒nh) tliến khai kể hwă̭ch twiến kwân năm 2024.

 

Ủn Ngwiḙ̂n Khẳnh Loong, té năm 2006 ớ xỏm Xoo̒ng, xa̭ Dôô̭c Lâ̭p (TF Hwa̒ Bi̒nh) kwa ngiên kửw Lwâ̭t Ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭, zu̒ hăi dẳi pớ măi cho têểnh ka̭ nhâ̭p ngṷ bán thân ko̒n thiểw khảng mé ngăl pớ nhó ủn i ta̒ ươ mă̒w xeenh ảw lỉnh bô̭ dô̭i kṷ Hô̒, ản moong hảw fẩn dẩw ze̒n lwiḙ̂n, tlướng thă̒nh tloong kwân ngṷ. Ản dố bán thân kỏ tú khức khwé, ủn i ta̒ biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n ản ti ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ tloong dơ̭t twiến kwân năm 2024. 

Dổi pơ̭i Hwa̒ng Minh Dức, té năm 2005 ớ tố 6, fươ̒ng Ki̒ Xơn (TF Hwa̒ Bi̒nh) chiê xé: La̒ thănh niên té tha pơ̭i ká lêênh tloong môô̭ch za di̒nh tliê̒n thôổng kắch ma̭ng, tôi măng tư̭ ha̒w wê̒l tliê̒n thôổng kuố cha eenh ta̒ tham za xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc. Dổi pơ̭i tôi, Kwân dô̭i la̒ tlươ̒ng hoo̭c ká mo̒ bán thân tôi xḙ ản ze̒n lwiḙ̂n tí tlướng thă̒nh hơn. Cho dêênh, tôi la̒ dơn ti̒nh ngwiḙ̂n moong hảw ản ớ tloong ha̒ng ngṷ Kwân dô̭i nhân zân Viḙ̂t Nam. 

Ủn Bu̒i Thwâ̭n Fát, té năm 2005 ớ tố 5, fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ pớ ka̭ ko̒n ngô̒i tlêênh gể nha̒ tlươ̒ng i ta̒ moong hảw ản tham za kwân ngṷ. Ủn i ta̒ biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n ản nhâ̭p ngṷ tí tiếp pước tliê̒n thôổng kuố cha eenh, kuố kwêl hương, kóp môô̭ch fâ̒n kôông khức paw xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc thân iêw. 

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Nha̒n, Chí hwi tlướng Ban Chí hwi kwân xư̭ fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ cho hăi: Tư̒ năm năi, fươ̒ng ka̭ no̒ i la̒ diḙ̂ fương la̒ xoong tốt kôông tác twiến cho̭n kôông zân lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ. Năm 2021, fươ̒ng kỏ 2 eenh ủn ti̒nh ngwiḙ̂n biết dơn nhâ̭p ngṷ. Ha̒ng năm, fươ̒ng kỏ 8 - 10 kôông zân lêênh dươ̒ng la̒ ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ kôô̒ng pơ̭i pên kâng an. Têểnh măi i ta̒ kỏ 4 thănh niên ti̒nh ngwiḙ̂n biết dơn nhâ̭p ngṷ. 

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh la̒ diḙ̂ fương kỏ tliê̒n thôổng ka̒ xoong 100% tlí tiêw zaw kwân ha̒ng năm; ta̒n khâw, ta̒n pước ản la̒ ngiêm túc, dôô̒ng bô̭ pơ̭i hiḙ̂w kwá, dám báw chất lươ̭ng, dủng thơ̒i zan kwi di̭nh; tân binh lêênh dươ̒ng wê̒l dơn bi̭ fẩn khới, iên tâm hwẩn lwiḙ̂n. 

Pước paw muô̒ twiến kwân 2024, Hô̭i dôô̒ng ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ thă̒nh fổ i ta̒ tham mưw hwi dôô̭ng ká hḙ̂ thôổng tlỉnh tli̭ paw kuô̭c tấi mă̭nh kôông tác twiên tliê̒n, fố biển ta̒n diếm mởi kuố Lwâ̭t Ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭; zảw zṷc tliê̒n thôổng li̭ch xứ kuố diḙ̂ fương; kwiê̒n pơ̭i ngiḙ̂ bṷ kuố kôông zân tloong thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭. Kôông tác xét twiến báw dám chă̭t chḙ, kôông khai, minh bă̭ch, dủng kwi di̭nh, pớ di̭ la̒ chwiến biển tích kư̭c tloong ngẳm ngi̭ kuố mo̭l zân pơ̭i thănh niên wê̒l thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭. 

Hăi dẳi ản ho̭ tlắch nhiḙ̂m pơ̭i Tố kuốc, tiếp nổl tliê̒n thôổng cha eenh, pơ̭i tinh thâ̒n xung kích kuố thuối tlé, tư̒ thănh niên tlêênh diḙ̂ pa̒n thă̒nh fổ i ta̒ biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n khă̭n kha̒ng lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ. Ká thắi zoong thew hwa̒i pa̭w, ước mơ, tlắch nhiḙ̂m kuố thuối tlé moong hảw ản thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ bṷ thiêng liêng pơ̭i Tố kuốc, kóp fâ̒n tô thẳm thêm tliê̒n thôổng kwêl hương Hwa̒ Bi̒nh kiên kươ̒ng kắch ma̭ng. Ni la̒ kải tảng tư̭ ha̒w kuố thănh niên thă̒nh fổ, thư̭c hiḙ̂n tinh thâ̒n tư̭ zác, ỉ thức tlắch nhiḙ̂m kuố thuối tlé ka̭ no̒ i khă̭n kha̒ng bi̒ Tố kuốc. 

Tư̒ năm kwa, Hwa̒ Bi̒nh ản teẻnh zả la̒ tốt kôông tác twiến kwân. Lwâ̭t Ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ 2015, Lwâ̭t Kâng an nhân zân năm 2018 kôô̒ng pơ̭i ta̒n văn bán hưởng zâ̭n liên kwan tê̒w ản twiên tliê̒n hôô̭ng ha̭i; tiêw chwấn twiến cho̭n, zănh xắch thănh niên tú diê̒w kiḙ̂n khảm twiến ản niêm iết kôông khai. Tliến khai tâ̒i tú nô̭i zung kwi tli̒nh kôông tác twiến kwân, chú dôô̭ng ká thắi ta̒n khâw, ta̒n pước thew fương tlâm "cho̭n mo̭l no̒ ản mo̭l di̭”, dám báw chă̭t chḙ, zân chú, kôông khai, dủng lwâ̭t… tảng kế la̒, tính ha la̒ tốt kôông tác twiên tliê̒n, nơng kaw kắch ngẳm ngi̭, ỉ thức, tlắch nhiḙ̂m tloong thư̭c hiḙ̂n Lwâ̭t Ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ kuố kôông zân, bươ̒ khơi zâ̭l niê̒m tư̭ ha̒w, tiếp thêm ỉ tlỉ tí kôông zân tloong dô̭ thuối nhâ̭p ngṷ hăng hải dăng kỉ khảm twiến ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭. Thuối tlé Hwa̒ Bi̒nh tang thế hiḙ̂n tlắch nhiḙ̂m tlước Tố kuốc.

 


KÁC TIN KHÁC


Hḙ̂ thôổng “mă̭t thâ̒n” zảm xát châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

Kác hi̒nh ắnh, kác lô̭i vi fa̭m ản hiḙ̂n lêênh ro̭ nét, rḙ̂ ra̒ng chwi xwất thôông tin, biến kiếm xwát fương tiḙ̂n, nhâ̭n ziḙ̂n ngươ̒i diê̒w khiến fương tiḙ̂n… cho thẩi xư̭ tiḙ̂n ích kuố xwiḙ̂c xứ zuṷng camera baw k wiḙ̂c dám báw châ̭t tư̭ an ta̒n zaw thôông (CTATZT) nỏi chung.

21 năm tu̒ cho 2 bi̭ kảw fa̭m thô̭i muô paảnh, tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ

Ngă̒i 21/11, Twa̒ ản Nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ tli̒nh tư̭ fúc thấm thew dơn khảng kảw kuố ta̒n bi̭ kảw Bu̒i Thă̒nh Nam (TN 1979) kôô̒ng pơ̭i Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn (TN 1974) tê̒w tlủ ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, bi̭ TANZ thă̒nh fổ zoong tha xét xứ pơ̭i twiên fa̭t ản tu̒ wê̒l thô̭i "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ” pơ̭i thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép ma twỉ”.

Pớ bṷ pắt zư̭ 8 dổi tươ̭ng wê̒l hă̒nh bi “Gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng” ớ La̭c Xơn: Ba̒i hoo̭c tắt zả cho thải dô̭, hă̒nh bi koi thươ̒ng fáp lwâ̭t

Bất chấp ta̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, kỏ ta̒n kác hă̒nh bi kán tlớ hwa̭t dôô̭ng kuố kác kơ kwan, tố tlức, la̒ bất tlâ̭t tư̭ ớ diḙ̂ fương. Tư̒ mo̭l i ta̒ bưởng fái woo̒ng law lỉ tlỉnh la̒ ba̒i hoo̭c tắt zả cho ta̒n mo̭l kỏ thải dô̭ thắch thức, koi thươ̒ng fáp lwâ̭t.

Chiển xi̭ Kôông an tlé mưw chỉ, zuủng kám

(HBDT) – Dâ̒w năm 2023, Châ̒n Mă̭nh Dưức xuung foong thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ vṷ tloong Kôông an nhân zân. Tloong môi tlươ̒ng kwân ngṷ nhê̒w áp lưư̭c, chắch nhiḙ̂m, binh nhất Châ̒n Dưức Mă̭nh luôn thế hiḙ̂n xư̭ kâ̒w thi̭, tu zươ̭ng, re̒n liḙ̂n, tích kưư̭c ngiên kửw, hoo̭c hói dôô̒ng dô̭i, bước dâ̒w da̒ kỏ nhưửng doỏng kóp kwan tloo̭ng baw kôông wiḙ̂c chuung kuố dơn vi̭. Dă̭c biḙ̂t tloong kuô̭c chiển chôổng "ză̭c kúi” mởi ni, eenh zuủng kám law baw dảm chẳl zái kửw ngươ̒i zân bi̭ vắc kḙt, dớ la̭i ẩn tươ̭ng thôốch dḙp tloong loo̒ng nhân zân.

Muô paảnh, xứ zṷng dôô̭ng bâ̭t hwnag za̭ - chăng tí ỉ mắi ớ bưởng woo̒ng law lỉ

(HBDT) - Tlêênh ta̭ng khả zoong 3 kả thế bảw (dôông lă̭nh) kỏ thên khwa hoo̭c la̒ Catopuma temminckii, thuô̭c nhỏm I, zănh mṷc lwa̒i ngwi kấp, kwỉ hiểm ản ưw tiên báw bḙ̂ zoong ti paảnh, Bu̒i Văn Miên (TN 1988), tlủ ớ xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng ản dố, pắt zư̭. Kôô̒ng pơ̭i thô̭i "Bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm”, Bu̒i Văn Miên bi̭ Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính xứ fa̭t 4 năm tu̒…

Ngwi hiếm pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chuô tú diê̒w kiḙ̂n kâ̒m lải xe

(HBDT) - Kwa tliến khai "Khảng kaw diếm an twa̒n zaw thôông (ATZT) cho hoo̭c xinh têểnh tlươ̒ng - khảng 9”, lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông (KXZT) Kâng an tính ản dố 306 tlươ̒ng hơ̭p hoo̭c xinh xứ zṷng xe mô tô, xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n bi fa̭m Lwâ̭t Zaw thôông ta̭ng khả bô̭. Tloong di̭, lô̭i bi fa̭m tlú iểw la̒ chăng tú dô̭ thuối kâ̒m lải fương tiḙ̂n, chăng kỏ chẩi fép lải xe hơ̭p lḙ̂, chăng puông mṷ báw hiếm, chớ mo̭l tlêênh xe chăng puông mṷ báw hiếm…