CHANG NHẤT

  • Tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả ta̒n diếm têểnh kuố hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, zu kheéch khỏ loo̒ng kwăi mă̭t tlước kắnh kwan thiên nhiên kuố vi̭nh Ngo̒l Hwa thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Nă̒m ớ bu̒ng lo̭i ản bỉ nhơ "tlải tim” kuố khu zu li̭ch. Ngo̒l Hwa thu hút bới kải thôốch hiểm tô̭l kuố môô̭ch vi̭nh tloong khṷ ză̭l, vi̭nh ớ tloong hô̒.

  • Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Kết lwâ̭n khổ 01-KL/TW, ngă̒i 18/5/2021 kuố Bô̭ Tlỉnh tli̭ wê̒l tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ khổ 05/TW tang la̒ ản chwiến biển tloong kắch ngẳm ngi̭, hă̒nh dôô̭ng kuố kản bô̭, dáng biên pơ̭i nhân zân hwiḙ̂n Kaw Foong kôô̒ng ta̒n diến hi̒nh lan twá ngă̒i ka̒ng khu hôô̭ng, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tí la̒ tốt ta̒n nhiḙ̂m bṷ tlỉnh tli̭ ớ diḙ̂ fương, kơ kwan, dơn bi̭.

  • Ki̒ thi twiến xinh paw lớp 10 THFT kôông lâ̭p tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i bươ̒ xoong. Fâ̒n tư̒ thỉ xinh pô̭ têểnh dê̒ thi ta̒n môn bảm xát tlương tli̒nh THKX mé i kỏ dô̭ khỏ kuố nả kôô̒ng pơ̭i i kỏ fân hwả kaw. La̒ tốt kôông tác chwấn bi̭.

  • Ta̒n năm kwa, Dáng wí - Bô̭ Chí hwi kwân xư̭ tính tâ̭p tlung lă̭nh da̭w, chí da̭w la̒ ngiêm túc Kết lwâ̭n khổ 01 - KL/TW kuố Bô̭ Tlỉnh tli̭ kôô̒ng pơ̭i ta̒n ngi̭ kwiết, kể hwă̭ch, hưởng zâ̭n kuố Dáng wí Kwân khu III, kuố tính, tê̒w pơ̭i thư̭c hiḙ̂n la̒ ngi̭ kwiết kuố Dáng wí Kwân xư̭ Tlung ương wê̒l fát hwi fấm chất Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒; xâi zư̭ng dơn bi̭ bư̭ng mă̭nh ká thắi… Lư̭c lươ̭ng bṷ tlang tính kôô̒ng pơ̭i ta̒n kơ kwan, zwănh ngiḙ̂p tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Mai Châw tă̭ng xe ta̭p cho ta̒n ủn hoo̭c xinh nge̒w bươ̭t khỏ.

  • Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ tlêênh 74% dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ tê̒w khôổng. Tloong di̭, mo̭l zân tôô̭c thiếw khổ tlú iểw ớ tlêênh diḙ̂ pa̒n bu̒ng khu, bu̒ng xa, bu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Cho dêênh, Zư̭ ản 2 wê̒l kwi hwă̭ch, khắp khếp, bổ tlỉ ốn di̭nh zân kư thuô̭c Tlương tli̒nh mṷc tiêw kuốc za fát tliến bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ pơ̭i miê̒n nủi kỏ ỉ ngiḙ̂ zất kwan tloo̭ng tí ốn di̭nh tơ̒i khôổng mo̭l zân.

Ngơ̭ nga̒ng kải thôốch kuố Vi̭nh Ngo̒l Hwa

Tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả ta̒n diếm têểnh kuố hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, zu kheéch khỏ loo̒ng kwăi mă̭t tlước kắnh kwan thiên nhiên kuố vi̭nh Ngo̒l Hwa thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Nă̒m ớ bu̒ng lo̭i ản bỉ nhơ "tlải tim” kuố khu zu li̭ch. Ngo̒l Hwa thu hút bới kải thôốch hiểm tô̭l kuố môô̭ch vi̭nh tloong khṷ ză̭l, vi̭nh ớ tloong hô̒.

Tí ki̒ ngí he̒ chăng ko̒n la̒ kải lo

Ngí he̒ la̒ ka̭ hoo̭c xinh ản ngí, pui zôô̭ng khăw môô̭ch năm hoo̭c tâ̭p. Xoong, ni i la̒ ka̭ dẳng noỏng, môi tlươ̒ng dác la̒ lươ̭ cho̭n hăi tí dét kon pui zôô̭ng, thẳm maách ti kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c ta̒n ủn to̭l fái ngwi kơ chít tẳm dác zất kaw. Cho dêênh, tí kỏ môô̭ch muô̒ he̒ ỉ ngiḙ̂, bố ích, an twa̒n, ta̒n pổ mḙ̂ kôô̒ng pơ̭i mo̭l chăm xoóc dét kon chăng ản tlú kwan, lơ la̒, fái chú dôô̭ng foo̒ng ngươ̒, kwan tâm hơn nươ têểnh kon ủn mêê̒nh, kôô̒ng pơ̭i di̭ la̒ fái hoo̭c ta̒n ki̭ năng khôổng cho dét kon.

Xóm Cha̒ Dẳi fát chiến zu li̭ch gẳn kôô̒ng báw tô̒n bán xắc văn hwả

Nhơ̒ khai thác tiê̒m năng, lơ̭i thể wê̒l diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng dôô̒ng thơ̒i dối mởi kắc ngi̭, kắch la̒ da̒ zúp dơ̒i khôổng ngươ̒i zân xỏm Cha̒ Dẳi, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) ản kái thiḙ̂n. Kuu̒ng vởi fát chiến zu li̭ch, môi tlươ̒ng ản báw vḙ̂ tốt, bán xắc văn hwả dôô̒ng ba̒w Môông ản fát hwi.

Văn hwả - Zu li̠ch

Ngơ̭ nga̒ng kải thôốch kuố Vi̭nh Ngo̒l Hwa

Tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả ta̒n diếm têểnh kuố hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, zu kheéch khỏ loo̒ng kwăi mă̭t tlước kắnh kwan thiên nhiên kuố vi̭nh Ngo̒l Hwa thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Nă̒m ớ bu̒ng lo̭i ản bỉ nhơ "tlải tim” kuố khu zu li̭ch. Ngo̒l Hwa thu hút bới kải thôốch hiểm tô̭l kuố môô̭ch vi̭nh tloong khṷ ză̭l, vi̭nh ớ tloong hô̒.

Xa̠ hô̠i

Tí ki̒ ngí he̒ chăng ko̒n la̒ kải lo

Ngí he̒ la̒ ka̭ hoo̭c xinh ản ngí, pui zôô̭ng khăw môô̭ch năm hoo̭c tâ̭p. Xoong, ni i la̒ ka̭ dẳng noỏng, môi tlươ̒ng dác la̒ lươ̭ cho̭n hăi tí dét kon pui zôô̭ng, thẳm maách ti kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c ta̒n ủn to̭l fái ngwi kơ chít tẳm dác zất kaw. Cho dêênh, tí kỏ môô̭ch muô̒ he̒ ỉ ngiḙ̂, bố ích, an twa̒n, ta̒n pổ mḙ̂ kôô̒ng pơ̭i mo̭l chăm xoóc dét kon chăng ản tlú kwan, lơ la̒, fái chú dôô̭ng foo̒ng ngươ̒, kwan tâm hơn nươ têểnh kon ủn mêê̒nh, kôô̒ng pơ̭i di̭ la̒ fái hoo̭c ta̒n ki̭ năng khôổng cho dét kon.