Hwiḙ̂n Iên Thwí fat chiến kinh tể nôông ngiḙ̂p bê̒n vưưng

(HBDT) - Kuổi khảng 8, dâ̒n tôi dêểnh thăm nha̒ vươ̒nHa̭w Nhấtớ khu fổ Thôổng Nhất, thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí). Hơn 3.000 kâl bưới fát chiến xeenh thôốch, khai lỉw tlải, chơ̒ tản lả la̒ ha̒ng ngi̒n ko ka dang baách mổl.

Dấi leenh tiển dô̭ kác chương chi̒nh muuc tiêw kwuốc za

(HBDT) - Tlước Ki̒ ho̭p thử , Kwuốc hô̭i khwả VI, thôông kwa Dwa̒n DBKH tính, kứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kới Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú môô̭ch xổ kiển ngi̭ liên kwan dêểnh kác vâ̒n dê̒ KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Vươ̒ kwa, Bô̭ KH&DT da̒ kỏ văn bán tlá lơ̒i kác kiển ngi̭ kuố cứ chi tính Hwa̒ Bi̒nh.

Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.

Xa̭ Nuông Zăm fát chiến kinh tể rưư̒ng

(HBDT) - Nhâ̭n thứ ro̭ vi̭ chỉ, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố rưư̒ng tloong fát chiến kinh tể, nhưửng năm kwa, xa Nuông Zăm (Kim Bôi) tâ̭p chuung kôông tác tlôông va̒ chăm xoóc báw vḙ̂ rưư̒ng. Kác mô hi̒nh tlôông rưư̒ng ản nhân rôô̭ng, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thưư̭c cho ngươ̒i zân tlong wiḙ̂c tăng thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng, tưư̒ng bước fát chiến lâm ngiḙ̂p bê̒n vưưng.

Nôông xán xử Mươ̒ng bươn tha thể zởi

(HBDT) - Ta̒n khảng tâ̒w năm 2023, xwất khấw nôông xán kuố tính kỏ tư̒ khới xắc. Môô̭ch xổ mă̭t ha̒ng dă̭c tlưng tiếp tṷc ti la̭i ta̒n thi̭ tlươ̒ng xwất khấw mởi. Tí zwi tli̒ da̒ tăng tlướng xwất khấw, wa̒i wiḙ̂c ti thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng, nơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, ta̒n zwănh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ (HTX) chăng tlâ̒ng nô̭ lư̭c da za̭ng hwả xán fấm ng xán tí dáp ửng nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng.

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh zoong paw la̒ thứ khu kinh tể pân têm

(HBDT) - ta̒n ngă̒i khânh ni, mo̭l zân TF Hwa̒ Bi̒nh hảw hức moong têểnh ngă̒i zoong paw la̒ thứ khu kinh tể pân têm (KTTPT) thuô̭c diḙ̂ pa̒n 2 fươ̒ng Fương Lâm Lâm, Dôô̒ng Tiển. Pớ tlung twâ̒n khảng 8 têểnh măi, lư̭c lươ̭ng tlức năng tâ̭p tlung la̒ xoong ta̒n ha̭ng mṷc tlính tlang dô thi̭, diḙ̂n chiểw lảng, kôông tli̒nh fṷc bṷ fổ ti bô̭ chă̭l zoo̭c ta̭ng khả dê Da̒ Zang. Khu KTPT tâ̒w tiên kuố tính dâ̒n ản hiḙ̂n tha ho̭ hi̒nh ha̒i. hưở hḙn tlớ thă̒nh khôông zan tlung tâm kết nổl tư̒ hwa̭t dôô̭ng xôi nối pơ̭i ỉ ngiḙ̂, zúp tăng khức hút cho thă̒nh fổ pên khôông Da̒.

Tliến boo̭ng zôổng miể mô F134 ớ xa̭ Mi̭ Hwa̒

(HBDT) - Năm 2022, zôổng miể mô F134 ản xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Tân La̭c) tliến khai lôông thăi cho zôổng miể tỉm bán diḙ̂ bi̭ thwải hwả kwa tư̒ năm keenh tác i ta̒ cho hiḙ̂w kwá ản dố ho̭. Miể xinh tlướng, fát tliến kôô̒ng pơ̭i tư̒ ưw thể ka̭ kỏ khá năng moo̭c mâ̒m kaw, tê̒w, moo̭c nhănh, khá năng té nheẻnh, chi̭w khô tốt, lươ̭ng dươ̒ng kaw, ản thi̭ tlươ̒ng ươ tluô̭ng. Ni la̒ zôổng miể ản la̒ pă̒ng fương fáp nuôi kẩl kâl mô zo Tlung tâm Ửng zṷng tiển bô̭ khwa hoo̭c pơ̭i kôông ngḙ̂ (KH&KN) thuô̭c Xớ KH&KN kung kấp.

Tlải Na ớ hwiḙ̂n Kaw Foong paw bṷ

(HBDT) - Khảng 8, ta̒n nha̒ wâ̒n lôông na tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭ Thu Foong (Kaw Fong) pước paw bṷ thu hwă̭ch. Năm năi, na ản muô̒, chất lươ̭ng hơm ngoo̭ch, hưở hḙn zoong la̭i nguô̒n thu tảng kế cho ta̒n nha̒ lôông.

Xwất khấw 17,3 tẩn miể thươi la̭i thi̭ tlươ̒ng Hwa Ki̒

(HBDT) - Ngă̒i 25/8, Xớ NN&FTNT fổi hơ̭p pơ̭i Kôông ti TNHH Dâ̒w tư thương ma̭i Tiển Ngân (TF Hwa̒ Bi̒nh) tố tlức lḙ̂ xwất lô ha̒ng miể thươi la̭i thi̭ tlươ̒ng Hwa Ki̒.

7 khaảng, kim ngăă̭ch xwất khấw tăng 13,03% xo vởi kôô̒ng ki̒

(HBDT) - Khaảng 7, kim ngăă̭ch xwất khấw kuố tính da̭t khwáng 149,380 tliḙ̂w dô la, tăng 5,46% xo vởi khaảng tlước. Lwi̒ kể 7 khaảng, kim ngăă̭ch xwất khấw da̭t 915,959 tliḙ̂w dô la, 13,03% xo vởi kôô̒ng ki̒ năm 2022, da̭t 54,04% kể hwă̭ch năm 2023.

 

Kôông bổ Tlương tli̒nh fát tliến dô thi̭ tính Hwa̒ Bi̒nh têểnh năm 2025, di̭nh hưởng têểnh năm 2030

(HBDT) - Ngă̒i 15/8, Xớ xâi zư̭ng tố tlức hô̭i ngi̭ kôông bổ Tlương tli̒nh fát tliến dô thi̭ tính Hwa̒ Bi̒nh têểnh năm 2025, di̭nh hưởng têểnh năm 2030.

Zôổng lo̭ mởi kóp fấn vớ khuông thwát nge̒w cho ngươ̒i zân Mươ̒ng Dôô̭ng

(HBDT) - Khác kôô̒ng mo̭i năm, xán xwất vṷ xwân năm 2023, za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Fuúc ớ xỏm Mó, xa̭ Kim Lâ̭p (Kim Bôi) da̒ chwiến la̭i kẩl 2.800 m2 zôổng lo̭ Thiên ưw8 mởi. Bớ ngăi dâ̒w vṷ, za di̒nh ba̒ ản kản bô̭ kuố Kôông ti kố fâ̒n Tâ̭p dwa̒n zôổng kâl tlôô̒ng Viḙ̂t Nam kuung kấp zôổng va̒ hưởng zâ̭n kác kwi chi̒nh kẩl, chăm xoóc lo̭ thew tư̒ng zai dwa̭nKỏ thơ̒i zan khinh tlướng bớ 125 - 130 ngă̒i, kỏ khá năng chôổng bêḙ̂nh ba̭c lả, bêḙ̂nh da̭w ôn, năng xwất da̭t tlêênh 70 ta/ha, khâw khi chư̒ chi fỉ xán xwất cho thu lơ̭i tlêênh 32,7 tliḙ̂w dôô̒ng/ha.

Lan twá foong tla̒w nôông zân thi duô xán xwất kinh zwănh zói

(HBDT) - Foong tla̒w "Nôông zân thi duô xán xwất, kinh zwănh zói, dwa̒n kết zúp ha̒ tê̒w la̒ ză̒w pơ̭i zám nge̒w pê̒n bư̭ng” ản ta̒n kác kấp Hô̭i Nôông zân tloong tính tliến khai thư̭c hiḙ̂n pớ tư̒ năm năi pơ̭i da̭t ản kết kwá tích kư̭c. Foong tla̒w i ta̒ ta̭w ản khôông khỉ thi duô xôi nối, kóp fâ̒n kố bṷ, dôô̭ng biên ỉ tlỉ, ngi̭ lư̭c bươ̭t khỏ bươn lêênh la̒ ză̒w tlỉnh dảng tloong mô̭i mo̒ hô̭i biên nôông zân.

Fát tliến ngê̒ thuốc nam tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c Zaw

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i thể mă̭nh kỏ ngê̒ pôốc thuốc nam, kâ̭ng pơ̭i ta̒n thă̒nh biên tâm hwiết, ươ kôô̒ng tlắch nhiḙ̂m tloong wiḙ̂c zwi tli̒, fát tliến ngê̒ thuốc nam tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c Zaw, hơ̭p tác xa̭ (HTX) thuốc nam Ngoo̭c Xảng, xỏm Tiển Lâm, xa̭ Bắc Foong (Kaw Foong) i ta̒ nơng tâ̒m xán fấm, la̒ dêênh ản hiḙ̂w kwá kinh tể thiết thư̭c, bươ̒ zư̭ zi̒n, fát tliến ngê̒ tliê̒n thôổng, bươ̒ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho fṷ nư̭ zân tôô̭c Zaw ớ diḙ̂ fương.