CHANG NHẤT

Hwiḙ̂n Tân La̭c zái foỏng mă̭t bă̒ng zư̭ ản tloo̭ng diếm vu̒ng lo̭i hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Vuu̒ng hô̒ xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c) ớ tloong vuu̒ng lo̭i khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ko tiê̒m năng to lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, kỏ nhê̒w zư̭ ản ngiên kửw, kháw xát va̒ chiến khai dâ̒w tư kỏ tống xổ vổn dăng kỉ lêênh dêểnh ha̒ng ngi̒n tí dôô̒ng. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n dang tăng kư̒ng fổi hơ̭p kác dơn vi̭ liên kwan, chí da̭w hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ zái kwiết kác khỏ khăn, vưởng vắc tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB), hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư (NDT) chiến khai zư̭ ản da̒ kam kết dâ̒w tư, kóp fâ̒n khơi thôông nguô̒n lư̭c, ta̭w da̒ cho xư̭ fát chiến KT-XH.

Tlêênh nhưửng miên kwê thươi dḙp ớ hwiḙ̂n Kaw Foong

(HBDT) - Thơ̒i diếm ni̒, dêểnh kôô̒ng hwiḙ̂n Kaw Foong, hắn ô ngăi i ẩn tươ̭ng kôô̒ng mâ̒w wa̒ng ruô̭m hấp zâ̭n kuố nhưửng vươ̒n kam moo̭ng dác, ngoo̭ch lee̒nh. Kam da̒ baw chỉnh vṷ thu hwă̭ch cho rêênh vuu̒ng dất thươi dḙp ni̒ ngă̒i ka̭ng kỏ khức hút meḙnh kôô̒ng zu kheéch thâ̭p fương.

Nhưửng fát hiḙ̂n mởi wê̒l Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Kwa nhê̒w bâ̭n khai kwâ̭t kác hang dôô̭ng va̒ dươ̭c ở kuố mo̭l tiê̒n xứ tlêênh diḙ̂ ba̒n Hwa̒ Bi̒nh, tiển xi̭ Ngwiển Viḙ̂t, Zảm dôốc Tluung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả da̒ kỏ nhê̒w fát hiḙ̂n mởi wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB). Nhưửng lâ̒n hô̭i tháw ớ kác nước tlêênh thể zởi, ôông da̒ chưửng minh cho kác nha̒ khwa hoo̭c thẩi ră̒ng VHHB kỏ niên da̭i lô dơ̒i, da za̭ng va̒ foong fủ hơn nhưngx kẳi da̒ mắt.

Chỉnh tli̠

Ngăn chă̭n biếw hiḙ̂n tư̭ ziḙ̂n biển, tư̭ chwiến hwả tloong nô̭i bô̭

(HBDT) - "Ngă̒i 27/3/2017, BTB Dáng wí Khổi Kác kơ kwan tính ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 08-NQ/DU wê̒l wiḙ̂c tối mởi kôông tác tư tướng, ngăn chă̭n biếw hiḙ̂n tư̭ ziḙ̂n biển, tư̭ chwiến hwả tloong nô̭i bô̭, tí tâ̭p tlung lă̭nh da̭w, chí da̭w ta̒n kác tố tlức Dáng (TTD), kản bô̭ (KB), dáng biên (DB) ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n. Kwa di̭ ta̭w chwiến biển tloong tư tướng chỉnh tli̭, da̭w dức, lổi khôổng, tác foong, thải dô̭ ửng xứ, tlắch nhiḙ̂m nêw kương kuố KB, DB” - dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Kươ̒ng, Bỉ thư Dáng wí Khổi Kác kơ kwan tính cho hăi.

Kinh tể

Hwiḙ̂n Tân La̭c zái foỏng mă̭t bă̒ng zư̭ ản tloo̭ng diếm vu̒ng lo̭i hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Vuu̒ng hô̒ xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c) ớ tloong vuu̒ng lo̭i khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ko tiê̒m năng to lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, kỏ nhê̒w zư̭ ản ngiên kửw, kháw xát va̒ chiến khai dâ̒w tư kỏ tống xổ vổn dăng kỉ lêênh dêểnh ha̒ng ngi̒n tí dôô̒ng. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n dang tăng kư̒ng fổi hơ̭p kác dơn vi̭ liên kwan, chí da̭w hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ zái kwiết kác khỏ khăn, vưởng vắc tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB), hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư (NDT) chiến khai zư̭ ản da̒ kam kết dâ̒w tư, kóp fâ̒n khơi thôông nguô̒n lư̭c, ta̭w da̒ cho xư̭ fát chiến KT-XH.

Văn wả - Zu li̠ch

Tlêênh nhưửng miên kwê thươi dḙp ớ hwiḙ̂n Kaw Foong

(HBDT) - Thơ̒i diếm ni̒, dêểnh kôô̒ng hwiḙ̂n Kaw Foong, hắn ô ngăi i ẩn tươ̭ng kôô̒ng mâ̒w wa̒ng ruô̭m hấp zâ̭n kuố nhưửng vươ̒n kam moo̭ng dác, ngoo̭ch lee̒nh. Kam da̒ baw chỉnh vṷ thu hwă̭ch cho rêênh vuu̒ng dất thươi dḙp ni̒ ngă̒i ka̭ng kỏ khức hút meḙnh kôô̒ng zu kheéch thâ̭p fương.